عروس شهرهای جهان بە قتلگاە کورد تبدیل شدە است

فرانسە در جایگاە محل تولد ملت-دولت و جنبشهای انقلابی از جایگاە ویژەای در تاسیس سیستم جهانی سدە بیستم برخوردار بودە و تاکنون تلاش کردە است جایگاە ویژە خود را در این راستا حفظ کند.

فرانسە در جایگاە محل تولد ملت-دولت و جنبشهای انقلابی از جایگاە ویژەای در تاسیس سیستم جهانی سدە بیستم برخوردار بودە و تاکنون تلاش کردە است جایگاە ویژە خود را در این راستا حفظ کند. از یک سو از آنجا کە در جایگاە محل تولد ملت-دولت قرار داشتە است، همیشە درصدد بودە است کە این نهاد را بە عنوان ابزاری دردست حفظ نماید و از سوی دیگر تلاش میکند چهرەیی را در سطح جهانی از خود بە نمایش بگذارد کە بە دلیل احترام بە مبانی دمکراسی لیبرال بە جایگاهی برای تنش و منازعە جنبشهای مدنی و انقلابی جهان تبدیل شدە است. در همین راستاست کە هموارە درصدد برآمدە است کە در سطح جهانی بە شیوەای متمایز ظاهر شود.

بعد از پایان جنگهای اول و دوم جهانی، هەر سە دولت فرانسە، آلمان و انگلستان نقش مهمی را در ایجاد ملت-دولتهای عرب، ترک و فارس در خاورمیانە ایفا کردند و تا این لحظە نیز خود را تصمیم گیرندە اصلی این کشورها قلمداد می کنند.

فرانسە هم اکنون نیز خود را بە گونەای صاحب اختیار دولت سوریە قلمداد کردە و اجازە نمیدهد کە هیچگونە جنبش یا تغییری خارج از برنامەهای این کشور در سوریە ایجاد شود. در سال ٢٠١١، همزمان با آغاز خیزش خلقها در جریان بهار عربی، خلقهای سوریە نیز قیام کردند، آتش خیزش در شهرهای کوردستان نیز شعلەور شد و کورد نیز با برافراشتن پرچم برخودان و سرهلدان خود، ارادە خود را بە نمایش می گذاشت. در آن زمان و در سکوت، در قلب شهر پاریس، سە زن مبارز کورد، ساکینە جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان بە شیوەای سبعانە ترور شدند. این ترور در حالی روی داد کە محل سکونت این سە زن مبارز و انقلابی در مرکز شهر، تحت کنترل و نظارت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دوربینهای نظارتی قرار داشت.

فرانسە و نیروهای امنیتی نقش فعالی را در حمایت از میت ترک بە منظور از میان برداشتن و ترور این سە زن مبارز ایفا کردند؛ زیرا در مراحل بعدی نیز نهادهای امنیتی دولت فرانسە نە تنها برای یافتن عاملان این جنایت بە اقدامی جدی دست نزدند. بلکە حتی موانع عدیدەای را نیز در راستای تحقیقات این ترور ایجاد کردند.

دولت فرانسەکاملا بر این نکتە واقف بود کە جرقەهای انقلاب روژآوای کوردستان از سوی زنان کورد سر برآوردە است. از همین رو درصدد برآمد تا از طریق این ترور، راە را بر سرهلدان و خیزش و دسترسی بە اهداف یکصدسالەی کورد ببندد. بدین معنا کە فرانسە مانند همیشە تلاش کردە است تا از درون جنبشهای انقلابی و  اجتماعی را بە انحراف بکشاند. از همین رو بود کە راە را برای ترور و قتلعام هر سە زن مبارز و انقلابی گشود. هم اکنون نیز با گذشت ١٠ سال از این رویداد دلخراش و فاجعە آمیز کە سازمان اطلاعاتی فرانسە و میت ترکیە در آن ایفای نقش کردند، امروز نیز بار دیگر در قلب پاریس، مرکز کورد در پاریس بار دیگر شاهد قتلعام و ترور کورد بودە است.

فرانسە کە هموارە خود را بە عنوان مرکز دمکراسی اروپا و پیشاهنگ عملی کردن معیارهای دمکراسی و پایبند بە مبانی حقوق بشری معرفی میکند، تلاش میکند این موارد را بە عنوان احترام دولت فرانسە دمکراسی لیبرال قلمداد کند؛ اما در مقابل مبارزە یکصدسالە جنبش انقلابی، کارگری و زنان و جوانان را نادیدە میگیرد. و تلاش دارد تا این کار را نیز در ازای بزک کردن سیمای ملت-دولت بە خلق بفروشد.

فرانسە در دو دهە اخیر تلاشهای بسیاری را انجام دادە است تا خود را بە عنوان دوست کورد قلمداد کند. کورد نیز تا اندازەای بە این مسئلە در این بارە متقاعد شدە بود کە دولت فرانسە میتواند و درصدد است با منطقی جدید، فارغ از عقلانیت پیشین استعمارگرانە خود سیاستی جدید و انسانی را در پیش گیرد. بە همین دلیل این باور در حال شکل گیری بود کە فرانسە دیگر بە سبک گذشتە اشغالگرانە خود فکر نکردە و تلاش دارد تا نقش جدید و مدرن و قانونی خود را در این بارە ایفا کند و با در پیش گرفتن چنین رویکردی سیاستهای پیشین استعمارگرانە را بە فراموشی بسپارد؛ صفحە جدیدی از ارتباطات و دوستی را بگشاید.

اما هر بار کە کورد و جنبش آزادیخواهی کورد تلاش دارند تا قدمی جدید را بردارند، فرانسە و عروس شهرهای جهان بە جایگاە سلاخی شدە کورد بدل شدە و ترور کوردها بار دیگر در آن جا روی میدهد. اگر امروز در قلب پاریس بار دیگر بە کورد حملە میشود و کورد و سیاستمداران کورد و نمایندگان کورد ترور میشوند، بدون هیچ تردیدی این مسئلە را بە ذهن متبادر می کند کە خود دولت فرانسە در این اقدامات دست دارد و لازم است کورد نیز فریب دوستی ظاهری فرانسە را نخورد،

این ترور و ترور سە زن مبارز دیگر کورد این مسئلە را بار دیگر عیان ساختە است کە لازم است هر کوردی بر این نکتە واقف باشد کە حملە بە مرکز فرهنگ کورد و ترور کورد در این برهە، نشاندهندە حمایت مستقیم فرانسە از تداوم حکومت اسد و اردوغان و نیز ادامە همان سیاست پیشین این دولت و منطق دولت-ملت کشورهایی است کە از دولتهای اشغالگر کوردستان حمایت می کنند.