در جزیر دو نفر دستگیر شدند

در جزیر حکومت به خانه‌ها یورش برد دو نفر به اتهام یک شاهد پنهانی، علیه آن‌ها شهادت داده است، دستگیر شدند.

دیروز در محله‌ی شرناخ‌ در جزیر، حکومت به خانه‌ها یورش برد، هرکدام از A.R و M.R و R.T دستگیر شدند. امروز از هر سه نفر در اداره‌ی امنیت شرناخ‌ بازجویی شدند، سپس A.R به شرط زیر نظر قانون باشد، آزاد شد. اما M.R و R.T روانه‌ی دادگاه شدند.

به بهانه‌ی این‌که شاهد پنهانی علیه آنان شهادت داده است، هردو زندانی شدند.