گرامیداشت یاد و خاطرە مام جلال تالبانی از سوی کوما جڤاکن کوردستان

کوما جڤاکن کوردستان در پنجمین سالگرد درگذشت رهبر اتحادیە میهنی کوردستان، مام جلال تالبانی یاد و خاطرە وی را گرامیداشتە و اظهار میدارد: بیش از هر زمان دیگری نیاز بە حضور شخصیتهای میهن دوست و ملی مانند مام جلال تالبانی احساس میشود.

شورای رهبری کوما جڤاکن کوردستان KCK بە مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق و دبیرکل اتحادیە میهنی کوردستان با انتشار بیانیەای یاد و خاطرە وی را گرامی داشت. متن این بیانیە بە شرح زیر است:

برادر گرامی آقای بافل جلال تالبانی

برادران گرامی دفتر سیاسی و شورای ریاست اتحادیە میهنی کوردستان

در پنجمین سالگرد درگذشت ریاست جمهوری عراق، دبیرکل اتحادیە میهنی کوردستان، مام جلال تالبانی، با احترام از وی یاد کردە و مبارزە و تلاشهای وی را مهم و گرانقدر ارزیابی می کنیم.

مام جلال تالبانی در جایگاە پیشاهنگ و مبارزی شایستە، همانند سیاستمدار، شخصیتی میهن دوست ،در قرن بیستم و نیز قرن بیست و یکم بر مبارزات خلق کورد تاثیر و نقش بسزایی داشتە است. بدون شک شخصیتی میژن دوست و مبارز مانند مام جلال نە فقط برای باشور کوردستان، بلکە برای تمام بخشهای دیگر کوردستان هم از جملە شخصیتهای تاثیرگذار بودە است. بویژە کە رفاقت و دوستی بین مام جلال و رهبر آپو و ماموستا ابراهیم احمد، راە را برای دستیابی بە دستاوردهای ملی و میهنی در هر چهار بخش کوردستان هموار ساختە است و بە عنوان نمادی برای اتحاد ملی کورد تلقی می شود. و وی در زمانی کە مام جلال برای گرامیداشت و پاسداشت این دوستی، در صدد زمینەسازی کنفرانسی بین المللی برای آزادی رهبر آپو برآمدە بود، دچار بیماری گشت.

در مرحلە کنونی کە تمام بخشهای کوردستان در معرض تهدید و حملات اشغالگری قرار گرفتەاند، در مرحلە دشورا کنونی، تمام خاورمیانە و خصوصا عراق کە در ابعاد سیاسی و اجتماعی خود در بحران بزرگی قرار گرفتە است، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز بە حضور شخصیتهای میهن دوست و ملی مانند مام جلال تالبانی کە از شایستگیهای سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگ آشتی و گفتگو برخوردار باشند احساس میشود.

امیدواریم بزرگداشت یاد و خاطرە مام جلال مایە تحقق اتحاد ملی و ایستادگی در مقابل حملات اشغالگری بە کردستان باشد.