محکومیت دستگیری سلام عبدالە از سوی جنبش آزادی باشور کوردستان در کرکوک

شورای منطقە کرکوک جنبش آزادی جامعە کوردستان دستگیری سلام عبدالە، ریاست مشترک این جنبش را محکوم و اعلام نمود کە این دستگیری از دلایل سیاسی برخوردار بودە است.

سلام عبدالە ریاست مشترک جنبش آزادی جامعە کوردستان روز ٢٧ ژانویە از سوی نیروهای امنیتی در رانیە در استان سلیمانیە دستگیر شد. دستگیری وی با مخالفتهای گستردە مواجه شدە است.

روز گذشتە نیز شورای منطقە کرکوک جنبش آزادی جامعە کوردستان در با برگزاری کنفرانسی خبری با حضور اعضای شورای کرکوک، نسبت بە دستگیری ریاست مشترک جنبش آزادی اعتراض و آن را محکوم کردند.

در این کنفرانس خبری، کومل سرمد ریاست مشترک شورای منطقە کرکوک جنبش آزادی اعلام نمود: ما امروز بە عنوان شورای کرکوک جنبش آزادی جامعە کوردستان این کنفرانس خبری را برگزار میکنیم تا موضعمان را نسبت بە دستگیری ریاست مشترک جنبش آزادی، سلام عبدالە کە بدون هیچ دلیل حقوقی از سوی ادارە امنیت رانیە دستگیر شذە است اعلام کنیم.  دستگیری یک شخصیت اجتماعی سیاسی مانند سلام عبدالە در یکی از بازرسیهای امنیتی لکە ننگی بر شیوە حکمرانی در اقلیم کوردستان است.

کومل سرمد در ادامە سخنانش اظهار داست کە در حالیکە روزانە افراد میهن فروش و خلق فروش بسیاری از این بازرسی امنیتی گذر می کنند و دستگیر نمی شوند، اما متاسفانە شخصیت میهن دوستی مانند سلام عبدالە کە از اهالی منطقە، معلم در این منطقە بودە و همە با وی آشنایی دارند، وی بدون توجیە و ادلە قانونی دستگیر شدە است. این مسئلە نیز بە این دلیل است کە  افرادی کە در این نقطە هستند با هیچ یک ارزشهای انسانی آشنا نبودە و تفاوتی بین شخصیت میهن دوستی مانند سلام عبدالە با افراد دیگر را قائل نیستند.

در خاتمەکومل سرمد ریاست مشترک شورای منطقە کرکوک جنبش آزادی کوردستان اعلام داشت کە: ما بە عنوان جنبش آزادی تمام تلاشهایمان در راستای حراست و صیانت از انسجام و همصدایی بین احزاب بودە است تا بتوانیم دستاوردهایی را کە بە بهای خون هزاران شههید بە دست آمدە است را حفظ کنیم. دستگیری ریاست مشترک ما از تاثیر منفی بر ارتباطات ما با احزاب و گروههای دیگر باشور کوردستان برخوردار خواهد بود. میخواهیم کە خلق شرافتمند کوردستان بیش از این توهین بە مردم کوردستان را نپذیرند.