محکومیت تحمیل انزوای امرالی در پارلمان ترکیە

فراکسیون حزب دمکراتیک خلقها با شعار انزوا جنایت علیە بشریت است، در مقابل تحمیل و تشدید انزوا بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان اعتراض کرد.

فراکسیون حزب دمکراتیک خلقها در نشست تعیین بودجە با گرفتن وقت سخنرانی، در مقابلە با انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، اعتراض کرد. فراکسیون حزب دمکرات خلقها با شعار انزوا شکنجە است، بە انزوا خاتمە بدهید، انزوا جنایت علیە بشریت است، تحمیل انزوا قانونی نیست نسبت بە تداوام انزوای تشدید شدە علیە رهبر خلق کورد واکنش نشان دادە و تصاویری از زندانی بیمار، محمد امین اوزکان را در کنار میز نمایندگان قرار دادند.

امرالی مرکز تحمیل انزواست

حسین کاچماز نمایندە حزب دمکراتیک خلقها از حوزە انتخابیە شرنخ، با اشارە بە سیستم انزوای تحمیلی بر امرالی و عدم آزادی زندانیان و مجازات تحمیل شدە بر زندانیان گفت: مدت حبس چتین کارداش، زندانی سیاسی خاتمە پذیرفتە است، اما چون گفتە است آقای اوجالان، حکم آزادی زندان او را اجرا نکردەاند. مگر گفتن آقای اوجالان جرم است؟ در این رابطە تصمیمات و احکام دادگاە مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی وجود دارند، اما چون از واژە آقای اوجالان استفادە شدە است زندانیان از زندان آزاد نمی شوند. اجازە بدهید ببینیم آقای اوجالان در چە وضعیتی قرار دارند؟ جناب وزیر، گفتید کە در ترکیە چیزی با نام شکنجە وجود ندارد. اما در ترکیە چیزی با نام شکنجە سیستماتیک وجود دارد. مرکز این شکنجە سیستماتیک امرالی است. آیا تحملی انزوا بە معنای شکنجە نیست؟ منفک کردن یک شخص از جامعە بە معنای شکنجە نیست؟ آیا این شکنجە نیست کە بە زندانیان اجازە دادە نشود کە با خانوادەهایشان ملاقات داشتە باشند؟ عدم اجرای قانون امید مگر شکنجە نیست؟ چندید سال دروغ گفتید کە وضعیت هوا هوا مانع از رفت و آمد کشتی شدە است. هم اکنون همبا دروغ ادامە میدهید و مجازات دلبخواهی را در زندان بر زندانی تحمیل می کنید.

آقای اوجالان و زندانیان دیگر را بە با این بهانە کە در زمان قدم زدن و ورزش با همدیگر سخن گفتەاند، مجازات کردەاند. آیا میتوان تصمیماتی تا این حد اشتباە اتخاذ کرد؟ تحمیل انزوا باعث می شود کە مسئلە کورد حل ناشدە باقی بماند، سیاست جنگی و تنشها همچنان ادامە پیدا کنند، حقوق نقض شود و پول شهروندان صرف جنگ شدە و در اختیار فروشندگان اسلحە قرار بگیرد.

تحمیل انزوا بر خلاف ارزشهای انسانی است

اردال آیدمیر نمایندە حزب دمکراتک خلقها از حوزە انتخابیە چولیک نیز با شعار انزوا جنایت علیە بشریت است، و جی پی تی باید وظایف و تعهدات خود را انجام دهد، در پارلمان سخنرانی کردە و ضمن اشارە بە مواد قانونی ٨٣-٦٨- ٦٧- ٦٦- ٦٢-٥٩ قانون مجازات از سی پی تی درخواست نمود کە لازم است نسبت بە وضعیت زندانی امرالی توجە شود. ابعاد آن برای جامعە توضیح دادە شود. لازم است کە ما مسئولیتمان را نسبت بە زندانیاس سیاسی انجام دهیم.