قاضی اجازه دفاع لیلا گوَون و آلوکمن به زبان کوردی را نداد

لیلا گوَون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و هولیا آلوکمن ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد، در اعتراض به محکومیت آنها به علت رقص و خواندن ترانه به زبان کوردی تلاش کردند تا به زبان کوردی در دادگاه از خود دفاع کنند.

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و هولیا آلوکمن ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد که در زندان زنان خارپوت زندانی هستند، به دلیل رقص کوردی و ترانه‌هایی که در مراسم رقص به زبان کوردی خوانده شده بود، آنها را با ممنوعیتهای رسانه‌ای مجازات کرده بود. لیلا گوون و هولیا آلوکمن در مقابل تحمیل این مجازات به دادگاه تجدید نظر خارپوت مراجعه کرده و نسبت به صدور این حکم از سوی اداره زندان‌ها اعتراض کردند.

لیلا گووَن و آلوکمن روز گذشته در نشست تحقیقاتی دادگاه شرکت کرده و خواستند تا دفاعیات خود را به زبان کوردی انجام دهند. اما دادگاه به بهانه اینکه باید دستمزد مترجم از سوی هر دو ریاست مشترک پرداخت شده و چون خودشان ترکی می‌دانند را رد کرد.