یگانهای روژهلات کوردستان: در حمله هوای به آسوس یک گریلا به شهادت رسید

یگانهای روژهلات کورستان اعلام نموند، در حمله هوای ٢٩ اکتبر ارتش ترکیه در آسوس یکی از گریلاهایشان بنام سرحد روژآوا به شهادت رسیده است.

یگانهای روژهلات کورستان اعلام نموند، یکی از گریلاهایشان بنام سیپان سلیمان حسن (سرحد روژآوا) در حمله هوای ارتش تورکیه در آسوس به شهادت رسید.

در اطلاعیه یگهانهای روژهلات کوردستان آمده است:

 

یگانهای روژهلات کورستان اعلام نموند، یکی از گریلاهایشان بنام سیپان سلیمان حسن (سرحد روژآوا) در حمله هوای ارتش تورکیه در آسوس به شهادت رسید.

در اطلاعیه یگهانهای روژهلات کوردستان آمده است:

"در حمله پهپادی ارتش دولت اشغالگر ترک در ٢٩ اکتبر له کوهستانهای آسوس در منطقه شارباژیر یکی از هوالانمان به شهادت رسید، که مشخصاتش به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی: سیپان سلیمان حسن

کد سازمانی: سرحد روژآوا

زمان و مکان پیوستن به صفوف گریلا: ٢٠١٩ – سلیمانیه

زمان و مکان شهادت: ٢٠٢٢ – آسوس

دولت اشغالگر ترک در این سالهای اخیر برای پنهان کردن شکستها و فروپاشی خود گریلای شرق کوردستان را مورد حمله آسمانی قرار داده است. در حمله هوای ٢٩ی اکتبر هوالمان سرحد روژآوا که در حال انجام ماموریتهای انقلابیشان بودند در کوهستانهای آسوس به شهادت رسیدند.

ما به عنوان یگانهای شرق کوردستان به خانواده این شهید قهرمان و خلق کوردستان تسلیت می گویم. باری دیگر پیمان خودمان را تازه میکنیم و تا پیروزی ادامه به مبارزات شهید سرحد روژآوا برای آزادی رهبری و خلقمان را میدهیم".