ارسال پیام تبریک از سوی فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق بە مناسبت انجام عملیاتی کە فرماندهان و رزمندگام کارزار انقلابی جنگ خابور شهید ساواش مرعش شکل دادەاند پیام تبریکی را ارسال کرد.

در پیام فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق آمدە است:

در ٢٥ نوامبر در منطقە عملیات ارتفاعات جودی در غرب زاپ، از ٧ محورعلیە اشغالگران و با بسیاری از تاکتیکهای گریلایی و هماهنگیهای ایجاد شدە، عملیات انقلابی موفقیت آمیزی شکل گرفت. در این عملیات قهرمانانە، نحوە حملە و بهرە گیری از روح فدایی، ١٧ اشغالگر کشتە شدە و ١٠ سنگر نیروهای دشمن نیز در هم شکستە شد.

در ٢٦ نوامبر، در منطقە برخودان ارتفاعات حکاری، در متینا، عملیاتی موفقیت آمیز از سوی نیروهای گریلا انجام شد، با جسارت و شجاعتی بزرگ و روح فدایی، ٤٢ اشغالگر مجازات شدند، همزمان با آن سلاح و تجهیزات نظامی فراوانی نیز منهدم شد و بسیاری نیز بە غنیمت درآمد.

نخست با گرامیداشت یاد و خاطرە شهید آدار، حقی، مدیا، آمد، بنوش و باران کە پیشاهنگان این عملیات انقلابی موفق بودند، با فداکاری و جسارت بە دشمن حملە کردند، یاد خاطرە تمامی شهدای کوردستان را گرامی میداریم. بە مناسبت این پیروزی بە تمام فرماندهان و رزمندگانی کە در عملیات جنگ خابور شهید ساواش مرعش شرکت نمودند، تبریک می گوییم. همچنین کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان از تمام مبارزانی کە با عشق در این کارزار شرکت کردەاند، درود فرستادە و این عملکرد و اجرای خوب را بە آنان تبرک گفتە و برایشان آرزوی موفقیت می کند.

هوالان گرانقدر

این عملیات انقلابی موفق کە صورت گرفتە است، ضربە مهلکی بە توطئەهای اشغالگران و محاسبات رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ وارد کرد. اگرچە از طریق رسانەهای جنگ ویژە تلاش کردند ضربات وارد آمدە را پنهان کنند، روسای فاشسیتی جنگ ویژە خود را بە مرز رساندە اردوغان و خلوصی آکار تلاش کردند بە نیروهای متجاوز روحیە ببخشند، نشست برگزار کنند و با انتشار اخبار کذب، افکار عمومی را فریب بدهند. این واقعیت بە اندازە کافی گویاست کە عملیات انقلابی ای کە در جریان آن ٥٩ نفر متجاوز کشتە شدند کە چە ضربەای را بە پیکر رژیم فاشیست وارد کردە است. همچنین تصاویر این کارزار انقلابی در اختیار خلق میهن دوستمان و افکار عمومی قرار دادە شد، این تصاویر نشان دادند کە گریلاهای آزادی کوردستان با عزم راسخ و روح فداکاری عظیم چگونە جانفشانی کردند، وضعیت نیروهای دشمن آشکارا بە تصویر کشیدە شد.

این عملیات انقلابی مرحلە مهمی بودە و در تداوم کارزاری تاریخی است کە نزدیک بە ٨ ماە است آغاز شدە است. گریلا با روح حرکت و جنبش برخودان ماههاست کە عملیات انقلابی را در سطحی بالا و جدید پیگیری می کند. سطح بالای اجرای عملیات، در این حملە بە خوبی نشان دادە شد. دکترین نبرد انقلابی خلق، خط مشی گریلا مدرنیتە دمکراتیک و عملکرد تیمهای متحرک بر این اساس کاملا پیشرفت پیدا کردە و واقعیت و نتایج آن مشخص شدە است.

این عملیات انقلابی کە در شرایط دشوار جغرافیایی و زمستان صورت گرفت، نشان داد کە شرایط و زمینەهای آب و هوا نمیتواند در مقابل نیروهای گریلا بە مانع تبدیل شود. این سطح از عملکرد و اجرای عملیات در شرایطی کە وارد زمستان شدەایم، روحیە بخش، انگیزە بخش بودە و بە زمینەای برای تحقق انجام وظایف در سال آیندە خواهد بود.

بە تمام فرماندهان و هوالانی کە در این عملیات انقلابی مشارکت کردند، بە تمام فرماندهان و رزمندگانی کە در کارزار انقلابی جنگ خابور شهید مرعش مشارکت کردند، تبریک گفتە و با دیدن نتایج این عملیات بر این باوریم کە عملیاتهای بزرگتری را می توان انجام داد.