بزرگداشت تاسیس حزب کارگران کوردستان از سوی نیروهای انترناسیونالیست در برن

نیروهای انترناسیونالیست با دعوت کمیتە روژآوا گردهم آمدە و با برگزاری راهپیمایی بە سوی منطقە لومباگویک، محل استقرار سفارتخانە کشورهای عراق، ایران و ترکیە، سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان را جشن گرفتە و ...

نیروهای انترناسیونالیست با دعوت کمیتە روژآوا گردهم آمدە و با برگزاری راهپیمایی بە سوی منطقە لومباگویک، محل استقرار سفارتخانە کشورهای عراق، ایران و ترکیە، سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان را جشن گرفتە و حملات دولتهای ایران، ترکیە را بە باشور کوردستان محکوم کردند.

علیرغم ممانعتهای پلیس برن، فعالان بعد از انجام راهپیمایی در مقابل سفارتخانە ترکیە، درمقابل سفارتخانە عراق نیز راهپیمایی کردند. راهپیمایان پلاکاردهایی را در رابطە با حملات شیمیایی بە باشور کوردستان در دست داشتند.

بعد از آن، راهپیمایان در مقابل سفارت ایران در برن حاضر شدە و اعلام نمودند کە حراست و صیانت از روژاوا، روژهلات، باشور و باکور، نشاندهندە پیروزی ما انترناسیونالیستهاست. ما حامی مبارزات هر چهار بخش کوردستان  هستیم.

این راهپیمایی در ریتهال خاتمە پیدا کرد.