دادگاە عدالت حکم خود را در مورد پ.ک.ک اعلام می کند

حزب کارگران کوردستان بە منظور خارج شدن از لیست سازمانهای تروریستی پروەندەای را گشودە بود. در این رابطە دادگاە عدالت اروپا حکم خود را اعلام کرد.

حزب کارگران کوردستان در برابر قرار گرفتن نام خود در لیست سازمانهای تروریستی در فاصلە سالهای ٢٠١٤-٢٠٢٠ پروندەای را در شورای اروپا گشودە بود. در رابطە با این پروندەها حکم صادر شدە است.

دیوان عدالت در حکم پیشین خود هم اعلام کردە بود کە نباید نام حزب کارگران کوردستان در لیست سازمانهای تروریستی باقی بماند،، اما شورای اروپا بە مجرد بروز رسانی لیست، با همان استدلالهای پیشین نام حزب کارگران کوردستان را در این لیست قرار دادە است. در تصمیم جدید در چارچوب لیست سال ٢٠١٤، ایجاد ممانعت و محدودیت بر حزب کارگران کوردستان و بر همین مبنا  بر سازمانها و نهادهایی کە پیش از این برقرار شدە بودند، برداشتە شد. در رابطە با درخواستهای بعدی نیز، پاسخ دیوان عدالت منفی بود.

دیوان عدالت در رابطە با هزینەهای دادگاە نیز اعلام نمود کە لازم است هر یک از طرفین دعوا هزینەهای خود را بپردازد. در شرایط عادی، اگر یکی از طرفین دعوا شکست می خورد، لازم بود کە هزینەهای دادگاە را بپردازد. یعنی کمیسیون اروپا، جمهوری فرانسە و هلند باید هزینەهای خود در این دادگاە را بپردازند. طبق اطلاعات کسب شدە، وکلای حزب کارگران کوردستان بعد از مدتی حکم صادرە را ارزیابی کردە و قدمهای بعدی را در این رابطە مشخص خواهند نمود. زیرا حکم صادر شدە از سوی دادگاە عدالت میتواند بە دادگاە استیناف نیز کشیدە شود. حکم صادرە از سوی دادگاە مرکب از ٢٦٠ مادە است.

مسیر این پروندە

دولت آلمان از ٢٦ نوامبر ١٩٩٣ حزب کارگران کوردستان را در لیست سازمانهای ممنوع قرار داد و در سال ٢٠٠١ زمانیکە  بە برجهای دو قلو در آمریکا حملە شد، جهان مسائل امنیتی را با رویکردی جدیدی مورد نتوجە قرار داد.

اتحادیە اروپا در دسمابر همان سال، در چارچوب ذهنیت مبارزە علیە ترور لیستی را آمادە نمود و از سال ٢٠٠٢ حزب کارگران کورستان در این لیست قرار دادە شد.

از سال ٢٠١٤ بە بعد در دادگاە عدالت اروپا در رابطە با پ.ک.ک پروندەهای فراوانی گشودە شدەاند. دادگاە با حکم نهایی خود در سال ٢٠١٨ لیست آمدە شدە بین سالهای ٢٠١٤-٢٠١٧ را ملغی کردە بود. بە همین دلیل هیات دادگاە استدلالهایی را کە نام پ.ک.ک در این لیست قرار گرفتە است، را ناکافی قلمداد کردە و تصمیم گرفتە بود کە بنابە این دلایل حزب کارگران کوردستان نباید در این لیست قرار دادە شود.

اما حکم صادرە از سوی اتحادیە اروپا با اعتراض مواجە شدە بود. سپاس انگلستان در سال ٢٠١٨ بە منظور ابقای پ.ک.ک در لیست، بار دیگر درخواست خود را بە دادگاە ارائە کردە و در ٩ ژانویە ٢٠١٨، با همان استدلال پ.ک.ک را مجددا در لیسس سازمانهای تروریستی قرار دادند. کورد هم از ٧ مارس در مقابل این اقدام پروندە جدیدی را گشودە بودند. در نشست ٣١ مارس دادگاە عدالت از اتحادیە اروپا انتقاد بە عمل آمدە است کە استدلالهای پیشین کپی ذەاند، و نسبت بە این مسئلە واکنش نشان دادە شدە است.

احتمال دادە می شود کە دادگاە عدالت اروپا  تصمیم نهایی خود را در این رابطە در ١٤ دسامبر صادر کند.