دلار یکبار دیگر در برابر لیره‌ی ترکی رکورد زد!

امروز ۱ دلار ۲۱.۱۲ لیره و یورو به ۲۲.۷۰ لیره رسید.

پس از انتخابات در ترکیه و روی کار آمدن کابینه جدید رژیم آک.پ- م.ه.پ، ارزش لیره ترکیه رو به کاهش است.

در اولین روز هفته، دلار به ۲۱ لیره افزایش یافت و رکورد دیگری را شکست.

دلار نسبت به آخرین روز هفته گذشته، ۰.۹۴ لیره افزایش یافت و روز را با ۲۱.۱۲ لیره آغاز کرد.

دلار قبل از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری؛ کمتر از ۲۰ لیره بود.

دلار در بازار کاپالیچارشی ۲۱.۳۸ لیره و در بانک‌ها نیز بیشتر از ۲۲ لیره است.

یورو با ۰.۷۸ افزایش به ۲۲.۷۰ لیره رسید.