گلرخ ایرانی برای زینب جلالیان: تو نماد مقاومت کوردستان هستی!

گلرخ ایرانی، فعال زن محبوس در زندان اوین، در خطاب به مقاومت بی وقفه زینب جلالیان و موضع مستحکم محسن شکاری معترض اعدام شده توسط دولت ایران پیام هایی منتشر کرد.

گلرخ ایرانی؛ فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، با انتشار دو پیام درباره زینب جلالیان که بیش از ١۵ سال است در زندانهای ایران محبوس شده، همچنین در خصوص محسن شکاری، معترض اعدام شده توسط دولت ایران، نوشت.

وی در وصف زینب جلالیان و خطاب به او نوشته است: پس از سالها از زندان خوی به زندان قرچک تبعید شده بودی؛ غفلت زندانبان؛ یک لحظه دیدن و به آغوش کشیدنت. همانطور که تصورت میکردم؛ محکم و مقاوم. تو نماد مقاومت کوردستانی! باید زینب بود تا بتوان شانزده سال حبس بی وقفه را تاب آورد.

گلرخ ایرانی همچنین در خطاب به مادر محسن شکاری که "دستان سفاک ضحاک, سیب و سنبل از سفره ی هفت سین اش چید"، نوشته است: ما نیز چون تو نوروز نداریم. شادیمان بهتی شد در آخرین نگاه سرو ستبرت پای چوبه ی دار. با هر سحرگاه، سرود سرخ فرزندت را، که در پی آزادی، درِ خانه را پشت سر بست و دیگر بازنگشت، زمزمه میکنیم. سبزه هامان به سوز سینه ات سوزان است. ما دادخواه نیستیم. ما انتقام خونهای ریخته شده و سرهای بردارِ فرزندانمان را در آن سحرگاه موعود از ضحاک زمانه می ستانیم. در کنارت ایستاده ایم تا سرنگونی بنیان ستم.

گلرخ ایرانی که پیشتر به بهانه "تبلیغ علیه نظام" به ۵ سال حبس محکوم شده بود و در اردیبهشت سال ١۴٠١، پس از اتمام دوران محکومیتش آزاد شد، همزمان با آغاز اعتراضات سراسری خلقهای ایران، مجددا بازداشت شد.