حزب مناطق دمکراتیک: عبدالە اوجالان با موضع خود، خواهان بپاخیزی خلق است

حزب مناطق دمکراتیک در رابطە با موضع گیری رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان مبنی بر عدم قبول دیدار با هیات کمیتە منع شکنجە شورای اتحادیە اروپا بیانیەای را صادر کردە و اعلام نمود: عبدالە اوجالان با این موضع خود خواهان خیزش خلق شدە است.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT در ماە سپتامبر سال ٢٠٢٢، از مارالی دیدار کرد اما رهبر آپو کە مدت ٢٠ ماە است هیچگونە اطلاعی از وی در دست نیست، دیدار با این هیات را رد کردە بود. حزب مناطق دمکراتیک DBP با انتشار بیانیەای در این بارە ضمن اشارە بە وضعیت رهبر آپو، اعلام نمود: از ٢٥ مارس ٢٠٢١ هیچگونە اطلاعی از رهبر آپو در دست نبودە و در این بارە افزود: کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT در ماە سپتامبر سال ٢٠٢٢ از جزیرە امرالی دیدار کردە است. اما گفتە سدە است کە آقای اوجالان دیدار با این هیات را رد کردە است. همین مسئلە نشان از ابعاد و شدت انزوای تحمیل شدە بر رهبر آپو را دارد.

حزب مناطق دمکراتیک در ادامە بیانیە خود می افزاید کە سازمانهای بین المللی در افزایش و تشدید انزوا نقش بسزایی داشتە و در این بارە می افزاید: کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بر اساس حقوق بین المللی و مبتنی بر حقوق و منافع فرادستان عمل می کند. از آنجا کە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  وظیفە بین المللی و مسئولیتهای خود را در این بارە بە جای نیاوردە است، آقای عبدالە اوجالان هر گونە دیداری را با هیات این کمیتە رد کردە است. بە همین دلیل ما از تمام خلقها درخواست میکنیم کە وظایف خود را در قبال موضعگیری رهبر آپو نشان دهند.