خانواده رهبر خلق کورد خواستار ملاقات با وی شدند

خانواده و وصی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای ملاقات با ایشان درخواستی را به سازمان‌های مربوطه تحویل دادند.

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش برای انجام ملاقات با عزیزان در بندشان به دادستانی جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان همراه با «مظلوم دینچ» وصی خانواده، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش برای انجام ملاقات به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

خانواده همچنین از طریق دادستانی جمهوری در بورسا درخواست مشابهی را به مدیریت زندان فوق امنیتی نوع F امرالی تحویل دادند.