کنگرە ملی کوردستان: لازم است CPT و شورای اروپا سریعا وظایف و مسئولیتهای خود را انجام دهند

کنگرە ملی کوردستان در رابطە با انزوای تحمیل شدە بر امرالی بیانیەای را صادر کردە و اعلام نمود کە لازم است CPT و شورای اروپا سریعا وظایف و مسئولیتهای خود را انجام دادە و افکار عمومی کوردستا و جهان را در رابطە با اقدامات خود مطلع نمایند.

کنگرە ملی کوردستان در رابطە با بیانیە وکلای دفتە حقوقی سدە در خصوص امرالی، بیانیەای را منتشر کردە و اعلام نمود بە CPT و شورای اروپا نیز بە اندازە دولت ترک در وضعیتی کە بر امرالی حاکم شدە است، مسئول هستند.

بیانیە کنگرە ملی کوردستان بە شرح زیر است:

بیش از ٢٠ ماە است کە هیچگونە اطلاعی از آقای اوجالان در دست نیست، آقای اوجالان ٢٤ سال است در انزوایی شدید در جزیرە امرالی بە سر می برد. آخرین بار در ماە مارس سال ٢٠٢١، بە مدت کمتر از ٥ دقیقە با برادرش تلفنی گفتگو کردە است. بعد از این سخنرانی نە خانوادە، نە وکلا و هیچ کس دیگری از وی اطلاعی نداشتە و وی را ملاقات نکردە است.علیرغم درخواستهای فراوان خانوادە و وکلا، دولت اجازە ندادە است کە هیچ شخصی با وی ملاقات کند. همان انزوای تشدید شدە بر آقایان ویسی آکتاش، عمر خیری کونار و هامیلی ییلدرم نیز تحمیل شدە است.

ماە سپتامبر گذشتە، نمایندگان CPT علیرغم عزیمت بە جزیرە امرالی، در خصوص وضعیت آقای اوجالان و زندانیان دیگر هیچگونە اطلاعاتی را منتشر نکردەاند. طبق بیانیە وکلای آقای اوجالان، CPT بە امرالی عزیمت کردە است، اما از دیدار با هیات CPT سر باز زدە است. این وضعیت مایە تاسف و نگرانی است. ما بیانیە وکلا را جدی گرفتە و این وضعیت را پیگیری می کنیم.

دولت ترک بە هر نحو ممکن در رابطە با این وضعیت مسئولیت دارد و از سال ١٩٩٩ بە بعد  بیعدالتیهای فراوانی در امرالی صورت گرفتە است. بە همان اندازە دولت ترک، CPT و شورای اروپا نیز در این وضعیت مسئول هستند.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT بخشی از شورای اروپا است. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا و شورای اروپا لازم است سریعا وظایف و مسئولیتهای خود را در این بارە انجام دادە و افکار عمومی کوردستان و جهان را از اقدامات خود مطلع کنند  و سریعا بر وضعیت اقای اقجالان متمرکز شوند.

بە همین دلیل از CPT و شورای اروپا درخواست می شود کە در این رابطە سکوت نکردە و اطلاعات لازم را در این خصوص منتشر کنند.

از خلقمان در کوردستان و دوستان خلق کورد می خواهیم کە از آقای اوجالان و زندانیان سیاسی صیانت کردە و کارزار آزادی برای آقای اوجالان را با قدرت هر جە بیشتربە پیش ببرند.