پژاک: اتحاد و اراده ملی، شرط پیروزی مبارزات در راه جمهوری کوردستان و خودمدیریتی روژاواست

در بیانیه پژاک آمده است: خصومت‌های جمهوری فاشیست ایران امروز همانند دوران جمهوری کوردستان کوچکترین تغییری نکرده اما خوشبختانه در سایه فداکاری خلقمان، مبارزات آزادیخواهی‌مان به عالی‌ترین مرتبه رسیده و بیش از پیش به آزادی نزدیک شده‌ایم.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت ٧۶مین سالروز تأسیس جمهوری کوردستان در مهاباد بیانیه‌ای صادر کرده و از آحاد خلق کورد در هر چهارسوی میهن و خارج از کوردستان دعوت به عمل آورده است برای صیانت از آرمان‌های پیشوا قاضی محمد و رهبر آپو وحدت و انسجام داخلی را نیرومندتر نموده و پایه‌های اتحاد خود را مستحکم‌تر کنند.

متن بیانیه پژاک به شرح ذیل است:

"جمهوری کوردستان به‌مثابه یک نقطه‌عطف در تاریخ مبارزات خلق فداکار کورد همچنان روشنگر راه خلقمان است و مصادف با سالروز تأسیس خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کوردستان می‌باشد. در ۷۶مین سالروز تأسیس جمهوری کوردستان که همچو خورشید تابناک روژهلات کوردستان برآمد و در هر چهاربخش نورافشان مبارزات فرزندان غیور و فدایی میهنمان شد، تداوم راه آزادیخواهانه و دمکراسی‌طلبانه و بزرگترین ارزش‌دهی معنوی برای آن رویداد بزرگ تاریخی است.

ظهور جمهوری کوردستان در ۷۶ سال پیش چنان عظیم بود که در مدتی کوتاه به منشا و کانون اتحاد خلق کورد هر چهاربخش کوردستان مبدل گشت و همگان در آن سهیم شدند و امروزه نیز در نتیجه آن خودمدیریتی روژاوا یکی از جوانب عملی تحقق آرزوهای آن می‌باشد. آزمون جمهوری، همان زمان با ارزش ‌نهادن به مفاهیم آزادی و دمکراسی برای خلقمان و سایر خلق‌ها، به سمبل مدرن و پیشگام برای تحقق یک ساختار بی‌بدیل در ایران مبدل گشت. بی‌شک آن میراث عظیم همچون خاری شده در چشمان دشمنان خلقمان. آنچه جمهوری کوردستان امروز به همه ما گوشزد می‌کند، همانا ضرورت تحقق اتحاد ملی ـ دمکراتیک در راستای آزادی خلق کورد است که خود همانند جمهوری کوردستان قربانی مطامع و بوالهوسی‌های قدرت‌طلبان و ظالمان اشغالگر عصر گشته است.

تمرین دمکراسی برای خلق کورد و جنبش‌‌های آزادیخواهی آن از همان اوان تأسیس جمهوری آغاز شد و امروز می‌طلبد که در مسیر درخشان و دشمن‌ستیز آن جمهوری، جامعه کوردی را به مسیر میهن‌دوستی، اتحاد ملی ـ دمکراتیک و مبارزه بی‌امان برای تحقق کامل آزادی رهنمون سازیم، همانند آنچه در روژاوای کوردستان نمود عینی یافته. عمر کوتاه آن جمهوری نوپا امروز با مبارزات حزبمان، پژاک جاودان گشته و می‌رود که با برآوردن آرزوهای آن در هر چهار بخش کوردستان، برگ زرین دیگری از تاریخ را ورق بزنیم. این رسالت البته نیازمند احیای اتحاد ملی‌ای است که جمهوری کوردستان آن را بنیان نهاده بود. تأسیس کنگره ملی کوردستان جهت اتحاد احزاب و سازمان‌های کوردی تنها راه ارج‌نهادن به میراث ارزشمند جمهوری کوردستان است. چرا که اثبات نمود که دو اصل اتحاد ملی – دمکراتیک و اتکای بر اراده خود تنها شرط پیروزی مبارزات یک خلق تحت‌ستم بویژه خلق کورد است. بدون اتحاد ملی، مسلما نمی‌توان از گرامیداشت یاد و خاطره جمهوری کوردستان دم ‌زد. خوشبختانه روح اتحاد عملی خلقمان در هر چهاربخش کوردستان در برهه کنونی به مرتبه رشد و تعالی رسیده و بر احزاب و سازمان‌های مختلف است که به این وظیفه انسانی و میهنی خویش که لازمه مبارزه برای آزادی است، عمل نمایند.

پس از گذشت ۷۶ سال، امروز همچنان جمهوری ولایی ایران و فاشیسم آن نسل‌کشی فرهنگی بر ضد خلقمان را تداوم می‌بخشد و سیاست‌های خلق‌ستیز آن مرزی نمی‌شناسد. اگر امروز فاشیسم ایران تضعیف گشته و دچار بحران‌های دامن‌گستر و بنیان‌برافکن می‌باشد، بخاطر مبارزات فرزندان غیور خلقمان در راستای احیای آرزوهای برحق جمهوری کوردستان می‌باشد. خصومت‌های جمهوری فاشیست ایران امروز همانند دوران جمهوری کوردستان کوچکترین تغییری نکرده اما خوشبختانه در سایه فداکاری خلقمان، مبارزات آزادیخواهی‌مان به عالی‌ترین مرتبه رسیده و بیش از پیش به آزادی نزدیک شده‌ایم.

همچو حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، ضمن گرامیداشت یادو خاطره جمهوری کوردستان و تبریک به مناسبت سالروز تأسیس خودمدیریتی روژاوا، خود را ملزم به تداوم آن راه برحق می‌دانیم. هویت‌یابی خلق کورد در سایه خط سوم پژاک و جنبش آپویی، امروز در چنان سطح نیرومندی قرار دارد که نیروی آزادیخواهی کورد را به یکی از سه نیروی بزرگ در منطقه خاورمیانه مبدل کرده. در سایه تداوم راه مبارزاتی جمهوری کوردستان توسط نیروی گریلا و خلق فداکارمان با پیشاهنگی رهبر آپو امروز گفتمان خط سوم ابعاد جهانی یافته و از پشتیبانی‌های بین‌المللی آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان اینترناسیونالیست خاصه محافل آکادمیسین‌ها، روشنفکران و فیلسوفان اخلاق‌مدار برخوردار می‌باشد. سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت‌ دمکراتیک با فرم سیاسی خودمدیریتی امروز همچو خط ‌سوم کوردها در خاورمیانه و جهان همان آزمون مدرن جمهوری کوردستان است که روزآمد گشته و مطابق روح زمانه بشریت آزادیخواه تبلور یافته. برای دانستن قدر این همه دستاورد عظیم لازم است که به مانند مقاومت کوبانی که همانا ظهور روح بزرگ جمهوری کوردستان بصورت هرچه شکومند‌تر است، به آزادی میهن و خلقمان در هرچهار بخش کوردستان بیاندیشیم و با مشارکت دادن همه خلق‌های تحت‌ستم، پرچم آزادی، برادری و دمکراسی را بر فراز قله‌های رفیع و پرستیغ آن به اهتزاز درآوریم.

امروز فاشیسم ایران، ترکیه، سوریه و عراق در ضعیف‌ترین وضعیت خویش بسرمی‌برند، لذا از تمامی خلقمان بویژه اقشار مختلف جوانان، زنان، کارگران، روشنفکران، معلمان و ستمدیدگان هر چهار بخش کوردستان، خاصه شرق کوردستان دعوت بعمل می‌آوریم که برای حفظ دستاوردهای جنبش آزادیخواهی و صدها هزار شهید گرانقدر، اتحاد ملی ـ دمکراتیک را جهت پیشاهنگی خلق‌های ساکن در ایران متحقق گردانند و میراث مبارزاتی پیشوا قاضی محمد را با آزادی رهبر آپو و خلق کورد، ارج نهند."