دیدار خارج از پروتکل نچیروان بارزانی و اردوغان

بعد از دیدار غیر مترقبە رییس اقلیم کوردستان از ترکیە و انتشار تصاویر این نشست، ریاست اقلیم کوردستان بیانیە ای را در رابطە با نشست نچیروان بارزانی و اردوغان منتشر کرد.

نچیروان بارزانی در سفری از پیش اعلام نشدە در قصر بش تپە با رجب طیب اردوغان، ریس جمهوری ترکیە، خارج از پروتکل و بدون قرار دادن پرچم اقلیم کوردستان و عراق دیدار کرد.

بعد از آنکە قصر اردوغان در تویتر تصاویر این نشست را منتشر کرد، ریاست اقلیم کوردستان نیز با انتشار اعلامیەای اظهار داست کە ارتباطات عراق و اقلیم کوردستان با ترکیە، وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کوردستان، بە ویژە بعد از آغاز بە کار کابینە جدید حکومت فدرالی، مناسبات هولیر-بغداد و گفتگوها برای حل مسائل بین این دو و نیز فرصتها برای همکاری عراق و اقلیم کوردستان با ترکیە در بخش انرژی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتەاند.

ریاست اقلیم کوردستان بدون اشارە بە جزئیات این نشست اعلام نمودە است کە طرفین بر خواست گسترش مناسبات اقلیم کوردستان و ترکیە در تمامی زمینەها تاکید کردەاند. همچنین اضافە نمودە است کە با بهرەگیری از فرصتها بە منظور گسترش همکاریهای مشترک عراق و اقلیم کوردستان با ترکیە در بخش انرژی میتوان نقش موثرتری در پر کردن خلا گاز طبیعی ایفاد نمود کە هم اکنون جهان و بە ویژە اروپا در تامین آن با مشکل روبرو است.