گرامیداشت یاد و خاطرە ٥ شهید نیروهای مدافع خلق

نیروهای مدافع خلق یاد و خاطرە ٥ گریلای شهید را گرامی داشتە و اعلام نمود کە خط برخودان هوالانمان را مبنا قرار دادە و بار دیگر پیمان می بندیم کە این خط مشی را بە پیروزی برسانیم.

بیانیە مرکز انتشارات و اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق بە شرح زیر است:

مبارزە ازادی کوردستان با برخودان شهدای جاودانمان کە در شرایط بسیار دشوار با فداکاری رزمیدند، بە سطحی رسیدە است کە امیدها برای آزادی خلقمان را هر چە بیشتر افزون کردە است. هوالانمان شیار، شەوگر، تیکوشەر و ریزان و زنار تا آخرین قطرە خون مبارزە کردە و از موجودیت خلقمان را دفاع کردە  و جانشان را بە مبارزە آزادی بخشیدند. این شهدا در قامت فرزندان قهرمان خلق کوردستان، مسئولیت تاریخی خود را با پیروزی بە جای آوردند، هوالانمان شیار، شەوگر، تیکوشەر و ریزان و زنار قهرمانانە جنگیدند و بە شهادت رسیدند. بە خانوادە گرانقدر و خلق میهن دوستمان تسلیت گفتە و بار دیگر پیمان می بندیم کە خط برخودانی را کە این شهدا از خود بە جا گذاشتەاند، مبنا قرار دادە و بە پیروزی خواهیم رسید.

نام سازمانی: شیار آزاد

نام و نام خانوادگی: صمد یوجە

محل تولد: قارص

نام مادر و پدر: روکن-اسماعیل

زمان و محل شهادت: ٢٦ مارس ٢٠١٧، جیلو

****

نام سازمانی: شەوگر گرمکی

نام و نام خانوادگی: امرە آوجی

 محل تولد: شرنخ

نام مادر و پدر: سانیە-حاجی

زمان و محل شهادت: ٢٦ مارس ٢٠١٧، جیلو

****

نام سازمانی: تیکوشەر گمگم

نام و نام خانوادگی: دلیل ییلماز

محل تولد: موش

نام مادر و پدر: صبریە، ارجان

زمان و محل شهادت: ٢٦ مارس ٢٠١٧. جیلو

****

نام سازمان: ریزان کاتو

نام و نام خانوادگی: باریش اورهان

محل تولد: وان

نام مادر و پدر: میر اریحان- عبدالجبار

زمان و محل شهادت: ٢٠ آپریل ٢٠١٧، زاپ

****

نام سازمانی: زنار پاسور

نام و نام خانوادگی: کاظم کایا

محل تولد: آمد

نام مادر و پدر: نفیسە- فهمی

زمان و محل شهادت: ٢١ آپریل ٢٠١٧، آواشین