اداره‌ی خودمدیریتی برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی آماده سازی می‌کند

اداره‌ی خودمدیریتی در اقلیم جزیره از امروز وضعیت بحرانی را برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی در فصل برداشت، اعلام کرد.

کمیته‌ی وضعیت بحرانی وابسته به اداره‌ی خودمدیریتی اقلیم جزیره امروز جلسه‌ای برای گفتگو کردن و درباره‌ی مکانیزم‌ها برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی در فصل برداشت را برگزار کرد.

پس از جلسه، وضعیت بحرانی را اعلام کرد.

“براساس جلسه‌ی کمیته‌ی بحران در تاریخ ۲۰۲۳/۰۵/۳۰، در رابطه با حفاظت از زمین‌های کشاورزی در فصل برداشت در اقلیم جزیره، با ملاحضە بە شروع فصل برداشت و افزایش خطر آتش زدن محصولات، ریاست مشترک مجلس اجرایی اقلیم جزیره در روز سەشنبە ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ تا پایان فصل برداشت، وضعیت بحرانی و آمادە باش را اعلام می‌کند، تمامی کمیته‌ها وضعیت بحرانی و سازمان‌ها برای حفاظت محصولات کشاورزی از آتش و خطرات دیگر، در حالت آماده باش خواهند بود.

همچنین از تمامی کشاورزان و فرزندان خلقمان می‌خواهیم، در آماده باش باشند، برای حفاظت از محصولات تا فصل برداشت بدون هیچ خسارتی به پایان برسد”.