در عفرین اشغالی، مراکز استعماری جدید ساخته می‌شود

در روستای کَوَر روم در ناحیەی شَرا از توابع عفرین اشغالی، مرکز استعماری جدید ساخته می‌شود.

طبق اخبار منتشره، دولت متجاوز ترکیه در راستای تغییر ساختار جمعیتی منطقه، در روستای کور روم ناحیه شرا، یک مرکز استعماری جدید ساخته است.
این مرکز جدید از ۵٠ ساختمان ۴ طبقه تشکیل شده است و خانوادەی مزدوران مسلحی که به کشورهای دیگر فرستادە شدەاند، در این مکانها اسکان داده می شوند.
دولت اشغالگر ترکیه در نزدیکی همین روستا درحال ساخت یک مجتمع استعماری دیگر متشکل از ٢٠٠ آپارتمان است.