پیام تسلیت سیامند معینی، ریاست مشترک پژاک بە مناسبت درگذشت زن مبارز، کویستان داوودی

متاسفانە صبح امرزو کویستان داوودی، چهرە محبوب خلق بە سان ستارەای از آسمان آزادی کە درخشش پرتو مبارزاتش، روشنی بخش رهروان آزادی بود پر کشید. یاد جاودانش گرامی باد.

پیام تسلیت سیامند معینی، ریاست مشترک پژاک بە مناسبت درگذشت زن مبارز، کویستان داوودی

متاسفانە صبح امرزو کویستان داوودی، چهرە محبوب خلق بە سان ستارەای از آسمان آزادی کە درخشش پرتو مبارزاتش، روشنی بخش رهروان آزادی بود پر کشید. یاد جاودانش گرامی باد.

کویستان از زنان مبارزی بود کە برای دستیابی بە آزادی و برابری بدون وقفە علیە استثمار و اشغالگری مبارزە کرد و برای یک لحظە نیز در این مسیر تسلیم نشد و هموارە مانند شخصیتی انقلابی و برابری طلب در مواجهە با تمام موانع این مسیر قرار گرفت. در دورە جوانی و انقلاب خلقهای ایران مانند بسیاری از جوانان انقلابی علیە سیستم دیکتاتوری پادشاهی ایران و در مقابل حکومت بە قدرت رسیدە اسلامی نیز بپا خاستە و بە همین دلیل بە زندان حکومت فاشیست و دیکتاتور جمهوری اسلامی نیز افتادە و با خطر شکنجە و اعدام روبرو بود، اما هیچگاە تسلیم نشدە و هموارە بە آرمان و امیدهایش برای دستیابی بە آزادی پایبند بود.

کویستان در خارج از میهن نیز بدون وقفە مشغول فعالیت و مبارزە بود و حتی برای یک لحظە نیز آزادی ملتش را فراموش نکرد و با ارادە و نیروی مبارزەاش، نیرو بخش همسنگران و دوستان در مبارزە رهایی بخش کوردستان بود.

بە نمایندگی از حزب حیات آزاد کوردستان، فقدان فیزیکی هوال کویستان داوودی در میدان آزادی را بە عنوان آسیبی بزرگ قلمداد می کنیم. بە این مناسبت تسلیت خود را بە رهروان راە آزادی، همسنگرانش و خلق کورد و بەویژە هوال رێبوار و فرزندانش و خانوادەی سربلند و میهن دوست کویستان ابراز می داریم. یاد و خاطرە این مبارز هموارە در آسمان مبارزە میهنمان جاودان خواهد بود.

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک

سیامند معینی

٢٦-٠١-٢٠٢٣