برگزاری تجمع برای حمایت از مقاومت مخمور در وین

تلاش ارتش عراق برای محاصره کمپ شهید روستم جودی با سیم‌خاردار و برج‌ها، در وین مورد اعتراض قرار گرفت، به مقاومت ساکنین مخمور درود گفته شد.

تجمعی در وین، پایتخت اتریش برگزار شد و از ارتش عراق خواسته شد تلاش برای محاصره کمپ پناهندگان شهید روستم جودی که تحت کنترل سازمان ملل متحد (سازمان ملل) است را متوقف کند.

جوانان کوردستان و انترناسیونالیست‌های شرکت‌کننده در این اقدام به محاصره اعتراض کردند و به مقاومت ساکنین کمپ درود گفتند.

در این اقدام فراخوانی برای همبستگی با ساکنین مخمور داده شد و شعار «زنده باد مقاومت مخمور» سر داده شد.