کانون فرهنگی بیستون: شیرکو بیکس برای خلقش زیست

کانون فرهنگی بیستون طی یک بیانیه در سالروز فوت شیرکو بیکس از خدمات بی‌دریغ او به شعر و فرهنگ کوردی تجلیل کرده و از او به عنوان شاعری نام برده که برای مردمش زندگی ‌می‌کرد.

کانون فرهنگی بیستون می‌گوید شیرکو بیکس از هنرمندان و نویسندگانی بود که سرگذشت مردم کوردستان را با صدا و رنگش به تصویر کشید.

او مرزهای تصنعی کوردستان را با شعرهایش پاک کرد و گاه "محمد کوچولی واکسی" روژاوا و گاه موجی از دریاچه وان و چارچرای مهاباد و زخم انفال و هلبجه در جنوب کوردستان بود. بنابریان او یک چهره ادبی ملی کوردهاست.

کانون فرهنگی بیستون از شاهکارهای ادبی شیرکو بیکس تجلیل کرده و می‌گوید او در کنار مسائل ملی، بیشترین را خدمت را به جایگاه زن در جامعه کوردی و به برابری زن و مرد انجام داده و اشعارش فریاد ستمدیدگان شد.

این کانون ضمن ادای احترام به این شاعر پرآوازه‌ی کورد به همزمانی سالروز فوت شیرکو بیکس با واقعه نسل‌کشی شنگال اشاره کرده و می‌افزاید مطمئنا اگر بیکس زنده بود، زخم‌های ایزدیان در کوه شنگال که پ.‌د.‌ک بر آنان تحمیل کرد را حفر می‌کرد.