فراخوان پاژک به قیام

شورای اجرایی پاژک به مناسبت ۴٣مین سالگرد پ.ک.ک از زنان خواست تا بپاخیزند و در کارزار فروپاشی نظام‌های حاکم جای گیرند.

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان در بیانیه به مناسبت ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک بیانیه‌ای منتشر کرد.

پاژک در آغاز بیانیه تأسیس پ.ک.ک را فراتر از بنیانگذاری یک حزب بلکه اتخاذ موضع آزادیخواهی خلق‌های تحت ستم و آزادی آنان عنوان کرده و پیوستن زنان به صفوف پ.ک.ک را نتیجه این تحول اجتماعی عنوان کرده است. پاژک به گفته‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در مورد تأسیس پ.ک.ک اشاره کرده و می‌افزاید:"رهبر آپو تأسیس پ.ک.ک را 'شیوه زندگی نوین، مسئله کرامت، مبارزه برای ناموس در معنای جامعه تاریخی' عنوان کرده است. پ.ک.ک به عنوان جنبشی انسانی، جنبش زنان، جنبش رنج، انسان‌های آزاد و جنبشی اجتماعی شناخته می‌شود، و این امر از مبارزه خلق‌ها در کوردستان و خاورمیانه ریشه گرفته است."

شورای اجرایی پاژک در ادامه به هزینه‌های بزرگی که پ.ک.ک برای آزادی بخشیده است اشاره کرده و حقیقت شهیدان در پ.ک.ک را ضامن زندگی آزاد خلق کوردستان خوانده است. پاژک می‌افزاید:" مبارزه‌ی قهرمانانی همچون حقی، مظلوم، کمال، سارا، زیلان، عگید، رستم. شیلان، سمکو، ویان، گلهات، آرین، دلال، هلمت، قاسم، هاوار و اسمرها و ده‌ها هزار شهید قهرمان دیگر که پیشاهنگی این مبارزه را بردوش گرفته‌اند بجز پیروزی هیچ راه دیگری را باقی نگذاشته است."

پاژک بزرگترین تحول اجتماعی مبارزات پ.ک.ک را برداشتن گام‌هایی در مورد واقعیت آزادی زن دانسته و می‌افزاید:"مسئله آزادی زنان به مرکز مبارزه پ.ک.ک مبدل شده است، آزادی زنان سلول بنیادین پ.ک.ک است. همچون سال‌های مبارزه، تئوری جدایی از مرد، کشتن مردسالاری و ایدئولوژی رهایی زن فرموله شده است، هر موضع آن به سراغاز مقاومت و زندگی آزاد مبدل گشته است." پاژک با یادآوری تأثیر مبارزات پ.ک.ک بر سازمان چپ‌گرا، اکولوژیک و آزادیخواه در سراسر جهان می‌افزاید که در سال ۴۴ پ.ک.ک نیرومندتر از هر سال دیگر جامعه آزاد در کوردستان و خاورمیانه را به پیش برده و به برساخت ملت دمکراتیک و آزادی زنان سرعت می‌بخشد.

پاژک به حملات همه‌جانبه رژیم اشغالگر ترک به مناطق حفاظتی میدیا و مقاومت‌ نستوه گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار پرداخته و مبارزه گریلا را گام بلند برای دستیابی به آزادی و پیروزی در سراسر جهان خوانده است.

شورای اجرایی پاژک خاطرنشان کرده است که در سال ۴۴ مبارزه پ.ک.ک رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ سرنگون شده و به زباله‌دان تاریخ انداخته می‌شود.

پاژک در پایان ضمن شادباش ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک به رهبر خلق کورد و تمامی مبارزان راه آزادی می‌افزاید:"ما زنان کوردستان و جهان را فرامی‌خوانیم که با تمامی توان خود در کارزار فروپاشی نظام‌های فاشیست حاکم جهان جای گیرند. ما از تمامی زنان می‌خواهیم که بپاخیزند، مبارزات خود را گسترش داده و به پیروزی برسانند. ما از خلق میهن‌دوستمان می‌خواهیم که در شخص شهید بزرگ میهن‌دوست یوسف گُلو از ارزش‌های میهن‌دوستی صیانت به عمل آوریم و آنها را ارتقا بخشیم. پیرامون ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی پ.ک.ک گرد آییم و قیام علیه رژیم‌های جانی را گسترش دهیم. ما از جوانان کوردستان می‌خواهیم که برای پااین دادن به ظالمان فعالیت‌های خود را گسترش دهند و به نیروهای پ.ک.ک که جنبش جوانان است ملحق شوند. از تمامی طیف‌های جامعه دعوت می‌کنیم که با پیشاهنگی زنان از مقاومت صیانت به عمل آورند، برای آنکه اتوپیای شهیدانمان را محقق کنیم به صفوف مبارزه بپیوندند، مقاومت کنند، زندگی آزاد را فراهم کنند و در مرحله ایده‌های نوین زندگی کنند."