پاژک: رفیق لیلا با مواضعش نمایندەی خط پیروزی بود

پاژک اعلام کرد؛ او دارای شخصیتی بود که با حضور طبیعیش زندگی میکرد. با موضع پیشاهنگ و فرماندهی خود، نماینده خط پیروزی بود. با آگاهی و هوشیاریش، یک موسسه ایدئولوژی- نظامی بود.

هیئت رهبری حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) اعلام کرد؛ شهادت عضو شورای پاژک؛ عضو هیئت فرماندهی یژاستار - ه.پ.گ، رفیق لیلا سورخوین- هامیت یالچین کایا، تاثیر بزرگی بر حزبمان و خلقمان نهاد. ضمن یاد رفیق لیلا، با احترام از همه شهدای انقلاب یاد میکنیم و به حزبمان، خانوادەی گرانقدرش و خلقمان تسلیت میگوییم. رفیق لیلا در ژانویه ٢٠٢٣ با اراده و فداکارانه در مقابل عملیات دشمن ایستادگی کرد و بەشهادت رسید. زندگی ٣٠ سالەی گریلایی، هنری که یک زن با خواست و تلاش خودش، مجددا خودش را می سازد. او در سنی پایین از آمد خود را به کوهستانهای آزاد رساند و آنجا بە محل تولد مجددش مبدل ساخت. ما بەعنوان رهروان فرماندەیمان لیلا، که یک شیدای آزادی بود و برای ما و همه زنان انقلابی منبع الهام و یادگیری بود، پیمان میدهیم که سزاوار یاد و خاطرات و فداکارهایش باشیم.
در این اعلامیه آمده است: رفیق لیلا بەطور طبیعی، فلسفه رهبریت را بەعنوان مدل زندگیش برگزیده بود. دارای شخصیتی شد که با حضور جوهری خود و با ارزشهایش می زیست. با موضع فرمانده محور و پیشاهنگیش، خط پیروزی را نمایندگی میکرد. با آگاهی و هوشیاریش، بەتنهایی یک آکادمی ایدئولوژیک- نظامی بود. با مبنا و اصول طبیعی آزادی زنان و با خاص بودنش، تاثیر زیادی در ایجاد احترام و صمیمیت و عشق به همرزمان در میان رفقایمان داشت. در مبارزەی ما برای آزادی، که نیروهای مدافع خلق نقش اساسی و حیاتی در آن دارند، او در این نیرو، فرمانده بود و وظایفش را با موفقیت تمام به انجام می رساند. در وظایف اصلی پاژک و در مسئولیتهای حزبی دیگر، با نهایت مسئولیت پذیری و تلاش شایان رهبریت این حرکت، کارهایش را دنبال میکرد.
در اعلامیه پاژک همچنین آمده:
با رفقای زن و مرد که بەعنوان انقلابیون و گریلاهای آزادی در هر روز از حیات سیاسی حزبمان، با تعهد و ایمان و الهام بخشی پیش می روند، جسورانه و فعال در همه فعالیتها در خط مقدم بود و همواره با نام مخفی سازمانی می زیست. برای کسب آزادی هرچه لازم بود، به بهترین شیوه انجام میداد. مورد احترام خلق منطقه بوتان بود. در تکەای از خاک بوتان که در مبارزه گریلا دارای جایگاهی استراتژیک است، نبرد آزادی را به انتها رساند. مانند یک فرماندەی زن که با فرهنگ بوتان درآمیخته بود، با ویژگیهای خلقی اش و با عدالتخواهیش، جایگاهی ویژه درمیان خلق آن دیار پیدا کرده بود. عشق و علاقەی مبارزه را بەمیان زنان کشاند. مانند فرماندەی منطقه بوتان علیه عملیات مزدوران محلی، مخبران و نیروهای ارتش ترکیه، با غیرت و جانفدایی، موجب عقب نشینی فاشیسم در کوردستان شد. به زبان سازماندهی جامعه، به سمبل و نماد ویژەی خط رهایی مبدل شد.
عشقش به زندگی و دلسوزیش برای آزادی زنان، رفیق لیلا را در زندگی ٣١ سالەی گریلایی اش به چهرەای ماندگار مبدل ساخت. با ویژگیهایش که با مقاومت، صبر، رنج، پیشاهنگی، اصرار و اعتقاد عجین بود، جنبش آزادی زنان و کوردستان را همواره تحت تاثیر قرار میداد. با راهی که نمایندگی خواست و اراده آزادی زن بود، با پیشاهنگی و جسارت، به مقام فرماندهی می رسد و با جنگ و نبرد، زیباتر می شود و به تقویت جنبش آزادی زنان و کوردستان یاری می رساند. او بزرگترین افتخار برای ما بەعنوان رفقایش است که شخصیت ارزشهای تاریخی و انقلاب زنان مان را بەراه انداخت. وقتی پیشاهنگان ما زنان، کسانی اند که با شکوه و هیبت شان سرشان به ستارەهای آسمان می رسد، قطعا مبارزەی ما علیه فاشیسم، علیه مردسالاری و اقتدار تقویت یافته و گستردەتر شده و ادامه خواهد یافت. هر شهید برای ما، سوگند رسیدن به آزادی است.