تصویر

اهالی کوبانی علیه انزوای تحمیلی راهپیمایی کردند‌: کلید راه‌حل در امرالی است

در منطقه شِران کوبانی علیه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان یک راهپیمایی برگزار شد. در این کنش اعتراضی برای ایجاد راه‌حل به امرالی اشاره شد.

کنش‌های آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

در منطقه شران کوبانی، برای محکوم کردن انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و در عین‌حال برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان یک راهپیمایی برگزار شد.

 راهپیمایی در مقابل مجلس شران آغاز شده و تا ساختمان مرکز کنگره استار ادامه یافت. در این راهپیمایی بی‌وقفه شعارهای ‌«بدون رهبری حیات میسر نیست» و ‌«آزادی برای رهبر آپو» سرداده می‌شد.

در این راهپیمایی تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکارت‌هایی با عنوان ‌«آزادی برای عبدالله آپو، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» برافراشته شد.

ریاست مشترک مجلس خانواده‌های شهدا در منطقه شران، بعدیه مِحوو سخنرانی کرد‌‌ و چنین گفت‌: ‌«دولت ترکیه، متفقانش و تمام دوئل دیگر از راه تحمیل این انزوا می‌خواهند به تناقضات و ناآرامی ها را در خارومیانه، دامن بزنند. اما کلید راه‌حل در امرالی است.‌»

این راهپیمایی با سردادن شعارهایی به پایان رسید.