هزاران نفر انزوای امرالی و حمله‌ی اشغال‌گران را محکوم کردند

در قامیشلو و درباسیه انزوای امرالی و حمله‌ی اشغال‌گران محکوم گردید.

 در قامیشلو و درباسیه هزاران نفر به میادین آمده و انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات اشغال‌گران به مناطق حفاظتی میدیا را محکوم کردند.

در قامیشلو و درباسیه هزاران نفر در راهپیمایی جنبش جوانان انقلابی، ممنوعیت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی تحت عنوان «مجازات انضباطی»، همچنین حملات اشغال‌گران به مناطق حفاظتی میدیا را محکوم کردند.

راهپیمایان پوستر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی «علیه خیانت و اشغال‌گری، آزادی را به پیروزی رسان» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» را دردست داشتند.

قامیشلو

راهپیمایی قامیشلو در چهارراه شهید روبار آغاز و در مقابل آرامستان شهید دلیل ساروخان پایان یافت. در آن‌جا میدیا عبدالرحمان مدیر اتحادیه‌ی زنان جوان کانتون جزیره به توطئه‌ها و برنامه‌های اشغالگرانه‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه علیه کوردستان توجه کرد.

میدیا عبدالرحمان مشارکت حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) را در حملات دولت ترکیه حملات به مناطق حفاظتی میدیا را محکوم کرد و نحوه‌ی استقبال از اردوغان در هولیر را یادآور شد.

میدیا عبدالرحمان دستور حکومت ترکیه برای ممنوع کردن ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سکوت نیروهای بین‌المللی در برابر انزوا را نسل‌کشی کوردها ارزیابی کرد.

صبحی ملک ریاست مشترک اتحادیه‌ی جوانان مترقی‌خواه سریانی به مقاومت گریلاهای آزادی و نیروهای سوریه‌ دمکراتیک (ق‌س‌د) درود فرستاد و حمایتشان از گریلاها اعلام کرد.

صبحی ملک اعلام کرد تا دست‌یابی به آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و از بین بردن برنامه‌های ترکیه به مبارزه ادامه می‌دهند.

درباسیه

در درباسیه صدها نفر در مقابل مسجد حاجی سلطان به سوی بازار مرکزی راهپیمایی کردند. در آن‌جا راضیه محمد عضو ابتکار عمل خلق برای آزادی عبدالله اوجالان در درباسیه به سخنرانی پرداخت و ممنوعیت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات اشغال‌گران به مناطق حفاظتی میدیا را محکوم کرد.

راضیه محمد اعلام کرد تا دست‌یابی به عدالت برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و بیرون راندن اشغالگر از کوردستان، در تمامی میادین به مبارزه ادامه خواهند داد.