کنش جمعی زنان کورد و عرب در مورد آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

زنان عرب و کورد در کانتون فرات برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کنشی جمعی انجام دادند.

کنش جمعی با موضوع انزوای تحمیلی و آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با حضور ده‌ها زن کورد و عرب در تالار فرهنگ و هنر شهر سرین برگزار شد.

فاطمه المله پس از یک دقیقه احترام به یاد و خاطره شهدا در سخنانی به زندگی و مبارزات رهبر عبدالله اوجالان پرداخت و گفت: «ما به عنوان زنان عرب توسط رهبرمان آزاد شدیم و با نیرو و قدرت خود می‌خواهیم آزادی فیزیکی رهبر آپو را تضمین کنیم.»

ماجد حسون هم به نمایندگی از کوردیناسیون کنگره استار کانتون فرات با بیان اینکه به لطف رهبر خلق کورد به سطح کنونی رسیده‌اند، گفت: «زنان با کمک اندیشه‌های رهبر آپو خود را ثابت کردند؛ در واقع زنان با مقاومت رهبر از بردگی رهایی یافتند. بنابراین ما هم باید آزادی رهبر را تضمین کنیم.»

در پایان کنش نتیجه‌گیری و بیانیه پایانی منتشر شد.

بر این اساس اعلام شد که با پیروی از اندیشه‌ها و فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، ایده ملت دموکراتیک را گسترش خواهند داد.

همچنین اعلام شد که زنان کورد و عرب خود را حول محور ایده‌های رهبر عبدالله اوجالان سازماندهی خواهند کرد و کنش‌های خود را برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان افزایش خواهند داد.