پشتیبانی از مخمور در مارینان

محاصره کمپ مخمور در شهر مارینان فرانسه محکوم شد.

در شهر مارینان در جنوب فرانسه شامگاه دیروز تجمعی برگزار شد و تلاش ارتش عراق برای محاصره کمپ آوارگان شهید رستم جودی در مخمور محکوم شد.

کوردستانیان در منطقه مارینان دور هم جمع شدند و با بیان اینکه "مخمور تنها نیست" از سازمان ملل خواستند تا وظایف و مسئولیت‌های خود را در قبال کمپ تحت مسئولیت خود انجام دهد.

در این تجمع از ارتش عراق نیز خواسته شد تا فوراً از اردوگاه مخمور عقب‌نشینی کند.

در این تجمع شعار "زنده‌باد مقاومت مخمور" سر داده شد.