در پاریس یک مكان عمومی به نام ژینا امينی به ثبت رسید

در سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز انقلاب ‘ژن، ژیان، آزادی’ شهرداری پاريس به نشانه‌ی همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی زنان و مردان و جوانان ايران یک پارک را به نام ژینا امينی به ثبت ‌رساند.

در سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز انقلاب ‘ژن، ژیان، آزادی’ در جهان برای ابراز همبستگی با خلق روژهلات کوردستان و سایر خلق‌های ایران و ابراز حمایت از انقلاب ‘ژن، ژیان، آزادی’ در سراسر جهان را شاهد هستیم.

شهرداری پاريس به نشانه‌ی همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی زنان و مردان و جوانان ايران یک پارک را به نام ژینا امينی به ثبت ‌رساند.

شهردار پاريس در سخنانش از مبارزات آزادی‌خواهانه زنان بطور عام و مبارزه‌ی زنان ايران به طور خاص برای آزادی و برابری به عنوان «مبارزه مادر و بنيانگذار» ساير حقوق انسانی در نبرد برای نهادينه كردن دموكراسی ياد كرد و به همين خاطر انقلاب “ژن، ژیان، آزادی” را جنبشی ستودنی و بنيادين ناميد كه شايسته حمايت بين‌المللی است.

در ادامه شهردار فرانسه گفت: “فرانسه از حمايت مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه زنان و جوانان ايران را هرگز متوقف نخواهد كرد”.