اوجا، مجازات انضباطی علیه عبدالله اوجالان را به موضوع روز در مجلس تبدیل کرد

فلکناز اوجا نمایندەی حزب دمکراتیک خلقها سوالاتی را دربارەی انزوای تحمیلی به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، تقدیم وزارت دادگستری کرد و پرسید: آیا تحلیل و نظری برای جزای انضباطی و ممنوعیت ملاقات وجود دارد؟

فلکناز اوجا نمایندەی حزب دمکراتیک خلقها سوالاتی را دربارەی انزوای تحمیلی به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، تقدیم وزارت دادگستری کرد و پرسید: آیا تحلیل و نظری برای جزای انضباطی و ممنوعیت ملاقات وجود دارد؟

فلکناز اوجا نمایندەی الیح حزب دموکراتیک خلقها دربارەی انزوای شدید علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان فوق امنیتی در امرالی، از بکر بوزداغ وزیر دادگستری سوالاتی را پرسید.

در این پروژه سوال آمده است، درخواست وکلای مدافع عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات، با توجیە "مجازات انضباطی تحمیل شدە و "ممنوعیت ملاقات" رد می شود و دربارەی عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و هامیلی یلدرم که با عبدالله اوجالان در همان زندانند، این سوالات مطرح شد:

آیا هیچ گونە ارزیابی و تحلیلی برای ممنوعیت "جزای انضباطی" علیه آقای اوجالان هست که بیشتر از 21 ماه است هیچ خبری از او در دست نیست و همەی راههای ارتباطی با او قطع شده است، که برای زندانیان دیگر عادی و در دسترس است؟

 دلیل مجازات انضباطی چیست که بر آقایان عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدرم تحمیل شده است؟

 چرا اطلاعات مربوط به دلیل و چگونگی و مدت زمان اجرای جزای انضباطی تحمیلی به آقای اوجالان و سه زندانی دیگر به وکلای مدافع داده نمی شود؟

مبنای حقوقی ممانعت از ملاقات آقایان اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدرم با وکلا و خانوادەهایشان چیست؟

 دلیل اصرار بر این تحمیل و تشدید فشارها و زیرپا نهادن مواد حقوقی ممنوعیت شکنجه و اعلامیەی حقوق بشر اروپا به چه چیزی بر می گردد؟