نیروهای مدافع خلق: یک متجاوز کشتە و یک دوربین نظارتی نیز منهدم شد

در عملیات تیمهای متحرک گریلا، یک نظامی اشغالگر ترک کشتە شد و یک دوربین نظارتی نیز منهدم شد. همزمان با این عملیات بە کانتینر نیز آسیب وارد شد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق دربارە اقدامات ٢ روز گذشتە بیانیە ای را صادر کردە است.

درعملیات تیمهای متحرک و عملیاتی ما یک اشغالگر مجازات شدە و بە یک کانتینر دشمن نیز آسیب وارد شد.

ارتش اشغالگر ترک مواضع برخودان گریلا را ١٢ بار با سلاحهای شیمیایی و ٧ بار با هواپیماهای جنگی و دهها بار با کاتیوشا و تانک و سایر سلاحهای سنگین مورد هدف قرار داد.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٢ ژانویە، در ساعت ١٠:٠٠ در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی، یک دوربین نظارتی کە در نزدیکی مواضع نیروهای گریلا در روستای سیدا کار گذاشتە شدە بود، از سوی تیمهای متحرک عملیاتی ما منهدم شد.

در ٢٢ ژانویە، ساعت ١٥:٠٠ در منتقە شیلادزی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین اشغالگران را در روستای سیدا مورد حملە قرار دادند.

در ٢٢ ژانویە در ساعت ١٦:٤٠ دقیقە در منطقە شیلادزی از توابع منطقە آمیدی، تیمهای متحرک عملیاتی گروهی از اشغالگران را در منطقە چمچو مورد حملە قرار دادە و در جریان آن یک اشغالگر کشتە شد.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

در ٢٢ ژانویە ساعت ٢١:٠٠ در منطقە برخودان ارتفاعات اف-ام تیمهای متحرک ما بە یک کانتینر اشغالگران حملە کردند، این کانتینر دچار اسیب شد.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و شیمیایی:

در ٢٢ ژانویە در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی، سنگرهای برخودان گریلا در حوالی چمچو ١٢ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شد.

در ٢٢ ژانویە حوالی منطقە لولان در خاکورک، مواضع برخودان نیروهای گریلا در منطقە چمچو، ٧ بار توسط هواپیماهای جنگی ارتش متجاوز ترک بمباران شد.

در ٢٢ ژانویە منطقە برخودان ارتفاعات جودی و مواضع برخودان گریلا در حوالی منطقە چمچو در منطقە شیلادزە دهها بار با کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین دیگر مورد حملە قرار گرفت.