حزب کارگران کوردستان: در مقابل حملات نابودگرانە باید برخودان آزادی در همە میادین شعلەور شود

کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان بە مناسبت چهل وچهارمین سالگرد تاسیس پ.ک.ک بیانیەای صادر کرد و خواهان شعلەور شدن برخودان آزادی در تمامی میادین نمود.

کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان بە مناسبت چهل وچهارمین سالگرد تاسیس پ.ک.ک بیانیەای صادر کرد و خواهان شعلەور شدن برخودان آزادی در تمامی میادین نمود. در این بیانیە ضمن شادباش ٢٧ نوامبر، سالگرد بازخیزی ملی آمدە است: از تمامی آحاد خلق میهن دوستمان و نیروهای دمکراتیک میخواهیم کە با حماسەای بزرگ بە جشن تاسیس حزبمان واکنش نشان دادە و در تمامی میادین، در مقابل حملات فاشیستی و نابودگرانە، برخودان آزادی را اعتلا بخشند.

در ٢٧ نوامبر وارد چهل و پنج سالگی تاسیس رسمی حزب بزرگ و برخودان و آزادی پ.ک.ک می شویم. جشن ٢٧ نوامبر، سالروز خیزش مجدد ملی و جشن تاسیس حزب را بە رهبر آپو و تمام هوالان و خلق میهن دوستمان و دمکراتها تبریک می گوییم. تمام شهدای قهرمانمان را کە با روح انقلابی بزرگ انترناسیونالیستی، از حقی کارر گرفتە تا شهدای برخودان زاپ و متینا و آواشین و تمامی شهدایمان تبریک گفتە، یاد و خاطرە آنان را گرامی میداریم. پیمانمان را با این شهدا بار دیگر تکرار کردە و با تلاش برای تحقق آرمانهایشان، یاد آنان را زندە نگاە میداریم. برای تمام کسانی کە در چهل و پنجمین سالگرد تاسیس پ.ک.ک برای ارمان آزادی و دمکراسی همچنان مبارزە میکنند، آرزوی موفقیت داریم.

حزب کارگران کوردستان بە پیشاهنگ تمام خلقهای فرودست مبدل شدە است

همانگونە کە میدانید حزب کارگران کوردستان حزب رهبری و شهیدان است. ٤٤ سال است کە در تاریخ بشریت بزرگترین مبارزە برای آزادی را بە پیش بردە است. در مقابل دولت فاشیست، استعمارگر و نابودگر ترک، در مقابل سیستم مدرنیتە سرمایەداری جهانی، این حزب خیزش و بازآفرینی خلق کورد را بە پیش بردە است. با مبارزە برای آزادی مقدسی کە با پیشاهنگی رهبر آپو و بر اساس نیروی خلقمان بر اساس خط فدایی در پیش گرفتە شدە است، ذهنیت و سیستم مدرنیتە و استعمارگر را شکستە است. در همە جا، هر روز و هر سال با مبارزە خود کە روز بروز هم دشوارتر شدە است، راە رهایی تمامی خلقها و فرودستان را بە ویژە زنان و جوانان را روشنی بخشیدە است. خلق کورد کە میهن، خلق و هویت آن ممنوع شدە بود و دچار فراموشی شدە بود، زیر فشار سبعانەترین قتلعام تاریخی قرار گرفتە بود، امروز الهامبخش زنان، تمام حلقها و فرودستان شدە و پیشاهنگی همگان را بر عهدە گرفتە است. بر همین اساس نام پ.ک.ک بە هویت کورد و کوردستان تبدیل شدە است.

بە برخودان رهبر آپو و گریلا درود می فرستیم

مبارزە ٤٤ سالە پ.ک.ک سالها را سپری کردە و هم اکنون کاملا آشکار است کە برخودان بزرگ گریلا بر اساس برخودان تاریخی امرالی و برخودان زاپ، آواشین و متینا مهر خود را بر ٤٤ سال مبارزە این حزب زدە است. خلقمان و دوستان میهن دوستمان، حول رهبر آپو و نیروهای قهرمان گریلا متحد شدەاند. در مقابل حملات سبعانە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ کە تمام راهکارهای جنگ را با تمام جنگ افزارهای موجود در پیش گرفتە است، با هدف آزادی فیزیکی رهبر آپو مبارزەای قهرمانانە را ادامە میدهند. این برخودان تاریخی کە مبارزە ما برای آزادی را بە بالاترین سطح ارتقا دادە است و با در هم شکستن حملات اشغالگرانە آ.ک.پ/م.ه.پ؛ فرصتها و امکانات کسب پیروزی بزرگتر را در چهل و پنجمین سال تاسیس حزبمان میسر می کند. بر همین اساس ما بە رهبر آپو و برخودان تاریخی امرالی درود می فرستیم. برخودان گریلا و خلق دستاوردهای بزرگ تاریخی بە دنبال داشتە است، بە خلقمان و نیروهای گریلا شادباش گفتە و پیروزیهای بزرگتری را برایشان آرزومندیم.

تلاش برای نابودی کورد

بسیار آشکار است کە ما نبرد و برخودان بزرگتری را در ٤٥ سال تاسیس حزبمان آغاز می کنیم. رهبری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ کە در زاپ. آواشین و متینا با سلاحهای تاکتیکی هستەای، شیمیایی دست بە جنایات جنگی می زند، با برافتادن نقابش، تلاش نمود تا دستور کار را تغییر دهد. اما بعد از شکست در آن، قتلعام میدان تاکسیم را رقم زد، تلاش نمود تا زمینە حملات سبعانە جدیدی را رقم بزند. بر همین اساس در شب ١٩-٢٠ نوامبر هم بە مناطق حفاظتی میدیا و هم بە شمال شرق سوریە حملات نابودگرانە و گستردەای را آغاز کرد. در این حملات سبعانە دولت ترک از تمام جنگ افزارها، از هواپیما گرفتە تا تانک و توپ استفادە کرد. وحشیانە مناطق غیر نظامیان را اعم از روستاها، محلات شهری و منابع زندگی و بە ویژە انابرهای غلات، منابع انرژی را گلولە باران نمود. بر همین اساس تلاش شد منطقە استراتژێک در باشور کوردستان، یعنی مناطق حفاظتی میدیا را اشغال کردە و خلقمان را در روژاوای کوردستان هدف قرار دادە و در نهایت خودمدیریتی دمکراتیک را از میان بردارد.

تا کنون در جریان این حملات، دهها غیر نظامی بە شهادت رسیدەاند و صدها غیر نڤامی دیگر نیز مجروح شدەاند. در شمال-شرق سوریە در مقابل انظار جهانیان دست بە قتلعام و کشتار می زنند. زمانیکە ائتلاف ترکیە، اردوغان، باخچلی  بە قتلعام کوردها کمک می کند، سازمان ملل و تمام کشورهای عضو آن، بەویژە آمریکا و روسیە حریم هوایی را بروی هواپیماهای ترکیە باز می کنند، با سکوت خود آشکارا از ترکیە حمایت می کنند. پارت دمکرات کوردستان برای اشغال خاک باشور کوردستان از سوی ترکیە، از دیتاتوری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ حمایت می کند.

کاملا آشکار است کە همە برای نابودی کامل کوردها با هم هماهنگی دارند. در ربع نخست قرن ٢١ تلاش می کنند خلق کورد را کە خواهان آزادی است و بر قهرمانانە برخودان می کند، نابود کنند. بر همین اساس است کە در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزبمان، کە خلق کورد را احیا نمودە است، بزرگترین و سبعانەترین حملات را آغاز کردە اند. اما لازم است همە بدانند کە آنها اشتباە می کنند. بسیار اشتباە می کنند. خلق کورد با اگاهی از خط آزادی رهبر آپو و خط پ.ک.ک، برخودان قهرمانانە را در پیش گرفتە است، تمام این حملات را متوقف کردە و بە اشغالگران پاسخی شایستە خواهد داد. حاکمیت ا.ک.پ/م.ه.پ کە در ماههای پایانی خود قرار دارد، در آیندەای نزدیک بە گور تاریخ سپردە می شود و نقاب از چهرە تمام اربابان امپریالیست بر خواهد افتاد و خیانت کورد نیز بە زبالەدانی تاریخ سپردە می شود.

مبارزە بر اساس خط برخودان آپویی با پیشاهنگی پ.ک.ک ادامە پیدا می کند

بدون شک این مبارزە با این رویە تاریخی بر اساس خط برخودان آپویی و با پیشاهنگی پ.ک.ک  ادامە پیدا می کند. پ.ک.ک در چهل و پنجمین سالگرد خود بزرگترین مبارزە تاریخی خود را پیروزمندانە ادامە خواهد داد. بدون شک گریلاهای نیروهای مدافع خلق، یژاستار کە در زاپ، متینا و آواشین قهرمانانە افسانە رقم میزنند، این مبارزە را ادامە میدهند. کسانی کە ٦ سال است در مناطق حفاظتی میدیا و ٧ ماە است در زاپ، آواشین و متیا می گویند بە اشغالگری اجازە نمیدهیم، میتوانند حملە اشغالگران را در هم بشکنند. زاپ، آواشین و متینا هم اکنون قلب خلقمان و انسانیت آزاد است. دهنیت و سیاست فاشیست نابودگر در زاپ، آواشین و متینا از میان رفتە و ارابە آزادی تاریخی در این منطقە بە حرکت درخواهد آمد. بر همین اساس بار دیگر بە برخودان گریلاهای قهرمان درود فرستادە و از تمام خلقمان و دوستانمان میخواهیم کە حول مبارزە گریلا منسجم عمل کنند.

ما بە خوبی میدانیم کە خلقهای شمال-شرق سوریە و بە ویژە خلق کورد همانند خلقهای دیگر کە حملات داعش را در هم شکستند، تسلیم حملات نشدە و شهر و روستاهای خود را بە دلیل این حملات ترک نکردەاند، هم اکنون نیز در مقابل نیروهای فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ هیچ کس روستاها و محلات و شهرهای خود را ترک نمی کند و اجازە نمیدهد کە دشمن وارد سرزمین مادری شود. با برخودانی کە با پیشاهنگی نیروهای مدافع و با بسیج عمومی صورت گرفتە است، فاشیسم آ،ک.پ/م.ه.پ در خونهایی کە خود بر زمین ریختە است غرقە خواهد شد. بر همین اساس ما بار دیگر بە برخودان آزادی و دمکراسی خلقهای شمال-شرق سوریە درود می فرستیم و از خلقمان می خواهیم کە در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، تمام نیروهای دمکرات میخواهیم کە از این برخودان مقدس صیانت بە عمل آوردە و از آن دفاع کنند.

آشکار است کە ٢٥ نوامبر بە عنوان روز مبارزە با خشونت علیە زنان نامگذاری شدە است و آن را تبریک می گوییم. زنان در هر سوی جهان و بە ویژە زنان کورد روزانە برخودان می کنند و در میادین حصور می یابند و  خشونت دولت مردسالار را مورد اعتراض قرار میدهند. همانگونە کە مشاهدە میکنید در روژهلات کوردستان و در ایران، در هر سوی جهان زنان با شعار ژن، ژیان، آزادی بە سوی آزادی گام بر میدارند. حزب کارگران کوردستان این فعالیتها ازادیخواهانە علیە ذهنیت و سیاست فرادستانە مردان را تبریک گفتە و بر این باور است کە اقدامات آزادیخواهانە زنان روز بروز گسترش پیدا میکند و انقلاب آزادی زنان، سدە ٢١ را بە سدە زنان تبدیل میکند. حزبمان کە با اندیشە رهبر آپو، یعنی زنولوژی گرە خوردە است، برای هوالان زن، برای دستیابی آنان بە آزادی ارزوی موفقیت می کند.

بدیهی است کە چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان سالی بسیار حساس بودە و می تواند تعیین کنندە آیند ەباشد. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ، حاکمیت دولت ترک و در این سال حملات خود را بە تمام آزادیخواهان افزایش خواهد داد. در مقابل این حملات ما و دوستان خلقمان با پیشاهنگی حزبمان هر چە بیشتر منسجم شدە و برخودان تاریخی را گسترش خواهیم داد. نیروهای قهرمان گریلای ما، سازمانهای زنان و جوانان خلقمان، خلق قهرمان ما در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، چهل و پنجمین سالگرد تاسیس پ.ک.ک را بە سال پیروزی و سال آزادی فیزیکی رهبر آپو بدل خواهند کرد.

بر همین مبنا بار دیگر چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را شادباش گفتە و ورود بە سال چهل و پنجم حزبمان را جشن میگیریم. آن را بە خلق میهن دوستمان و نیروهای دمکراتیک تبرک گفتە و میخواهیم کە برخودان ازادی را اعتلا بخشیدە و در مقابلە با حملات فاشیستی و نابودگرانە، مناطق برخودان آزادی را پر خروش تر از همیشە کنند.

ننگ بر حملات فاشسیتی و نابودی

زندە باد چهل و پنجمین سالگرد مبارزە حزبمان

زندە باد نبرد انقلابی خلق

زندە باد رهبران آزادی حزب کارگران کوردستان و پاژک