نیروهای مدافع خلق: ٨ نظامی اشغالگر مجازات شدە و ٦ سنگر نظامی نیز منهدم شدند

در جریان عملیات گریلاهای آزادی کوردستان ٨ نظامی اشغالگر ترک مجازات شدە و ٦ سنگر نظامی نیز منهدم شدند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در رابطە با عملیات نیروهای گریلا بیانیە ای را منتشر کرد.

در نتیجە عملیات نیروهای ما ٨ اشغالگر مجازات شدە و ٤ اشغالگر نیز زخمی و ٦ سنگر نظامی نیز منهدم شدند.

ارتش اشغالگر ترک نیز مناطق برخودان را دهها بار کاتیوشا و سلاحهای سنگین دیگر مورد هدف قرار دادە است. اطلاعات بیشتر در این رابطە عبارتند از:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٩ نوامبر در منطقە برخودان سیدا، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین ٦ بار اشغالگران را مورد حملە قرار دادند. در نتیجە آن ٥ اشغالگر مجازات شدند. ٢ اشغالگر نیز زخمی شدە و ٦ سنگر نظامی نیز منهدم شدند.

در ٢٩ نوامبر ساعت ٠٩:٠٠ در منطقە برخودان شهید عادل در چمچو، با سلاحهای سنگین  بە اشغالگران حملە شد. در نتیجە آن ٢ اشغالگر مجازات شدند، یک متجاوز نیز زخمی شد.

در ٢٩ نوامبر ساعت ١٠:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان چمچو، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین اشغالگران را مورد حملە قرار دادند، در نتیجە آن یک متجاوز کشتە شدو یک متجاوز دیگر نیز زخمی شد.

حملات ارتش متجاوز ترک:

در ٢٩ نوامبر منطقە برخودان چمچو دهها بار با کاتیوشا، توپهای تانک و سلاحهای سنگین گلولە باران شد.