کامیلو اورس: خواهان همصدایی در اعتراض بە انزوا هستیم

کامیلو تورس فعال انترناسیونالیست کلمبیایی اعلام نمود با راهپیماییهایی کە در اعتراض بە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد برگزار میشود، خواهان شنیدن صداهایمان هستیم.

نیروهای انترناسیونالیست در صدد هستند در روز ٦ فوریە ساعت ٩:٣٠ در میدان Neûve ya Cenevreyê ،با برگزاری یک راهپیمایی در ٧ فوریە بە سوی لوزان حرکت کردە و در ٨ فوریە بە سوی برن عزیمت کردە و در ٩ فوریە بعد از عزیمت بە استکهلم، در ١٠ فوریە بە سوی بازل سوئد رفتە و سپس در استراسبورگ میتینگی را برگزار کنند.
 

بخش انترناسیونالیستی راهپیمایی طولانی کە در ابتدای هر سال بە منظور ازادی رهبر آپو در سالگرد توطئە بین المللی برگزار می شود، امسال از ٦ فوریە راهپیمایی خود را اغاز می کند. انترناسیونالیستها از روز ٤ فوریە با راهپیمایی در ژنو گردهم آمدە و بعد از سمیناری کە ٥ فوریە برگزار خواهد شد، کنفرانس خبری را برگزار خواهند کرد.

کامیلو تورس فعال انترناسیونالیست کلمبیایی از اعضای کمیتە سازماندهی این راهپیمایی در گفتگویی با خبرگزاری فرات اعلام نمود آنها با چنین اقدامی میخواهند کە ما میخواهیم در مقابلە انزوایی کە بر رهبریمان تحمیل شدە است پیامی را بە جهان ارسال کنم. از همە میخواهیم کە با ما همراە و همگام باشند. ما مبارزات خود را توسعەخواهیم بخشید و مبارزە خود را ادامە خواههیم داد تا آزادی فیزیکی رهبر آپو ممکن شود.

کامیلو تورس فعال انترناسیونالیست کلمبیایی اعلام نمود انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان سالیان درازی است کە ادامە داشتە و ما با برگزاری این راهپیمایی میخواهیم کە بە انزوای وی خاتمە دادە شود. ٢٢ ماە است کە هیچگونە اطلاعی از رهبریمان در دست نداریم، این بە تنهایی مسئلە کورد یا مسئئلە خلقهای منطقە نیست. مسئلە تمام گروهها و انسانهای آزادیخواە است.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا در این بارە مسولیتهای خود را انجام نمیدهد. باعث می شود کە انزوای رهبری بیش از پیش ادامە داشتە باشد. بە همین دلیل ما با راهپیمایی کە برگزار خواهیم کرد، میخواهیم صدایمان را در اعتراض بە این انزوا طنین انداز کنیم. میخواهیم کە صدای ما از سوی تمام سازمانهای اروپایی حقوق بشری شنیدە شود. لازم است کە خلقها در مقابلە با انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد موضع بگیرند.

خواهان  همصدایی تمام گروهها در این راهپیمایی هستیم

کامیلو تورس فعال انترناسیونالیست کلمبیایی اعلام نمود کە انترناسیونالیستها در ٥ فوریە سمیناری را برگزار خواهند کرد و در ادامە افزود: البتە کە ما در این بارە گفتگو خواهیم کرد. برنامەهای فرهنگی مختلفی را آمادە کردەایم. خواهان آن هستیم کە تمام صداهای مختلف در جهان در این راهپیمایی شرکت نمایند، ما میخواهیم اعلام کنیم کە تمام صداهای مختلف در جهان بە یمن این  مبارزە همصدا شدە و انزوای تحمیل شدە بر رهبری را بشکنیم. نیز ما همراە با جوانان کورد در اروپا، در روز ١١ فوریە در استراسبورگ فرانسە یک راهپیمایی برگزار خواهند کرد.