راهپیمایی کوردها در فرانسە در اعتراض بە کاربرد سلاحهای شیمیایی

شورای دمکراتیک کورد در فرانسە (CDK-F) و جنبش زنان کورد فرانسە((TJK-F در پاسخ بە حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاح شیمیایی خواهان برگزاری یک راهپیمایی سریع شد. از غروب روز گذشتە این اعتراضات آغاز شدەاند.

شورای دمکراتیک کورد (CDK-F) و جنبش زنان کورد فرانسە(TJK-F در اعتراض بە جنایات جنگی دولت ترک با سلاحهای شیمیایی، خواهان برگزاری راهپیمایی کوردها و دوستان خلق کورد در فرانسە شد. در بیانیە صادرە با عنوان، کورد با سلاح شیمیایی کشتە میشود آمدە است:

جنگ نابودی کورد بە شیوەای جدید در مقابل چشم جهانیان بدون هیچگونە ترسی از پیگرد قانونی ادامە دارد. دولت فاشیست ترک با استفادە از گازهای شیمیایی، سلاحهای هستەای تاکتیکی و شیمیایی حقوق جنگ و انسانی را نقض میکند.

با توجە بە تصاویر مهیبی کە از منطقە می رسند، بار دیگر مشخص شدە است کە گاز و سلاحهای شیمیایی کە بە لحاظ جسمی روانی کشندە و مخرب هستند، تا چە حدی مورد استفادە قرار می گیرند. و بە این معناست کە سلاحهای شیمیایی کە تحت کنترل سازمان ملل متحد و سازمان منع بکارگیری سلاحهای شیمیایی هستند، از سوی ارتش اشغالگر ترک مورد استفادە قرار می گیرند.

دولت فاشیست ترک با رهبری اردوغان شیمیایی، برای آنکە بتواند بە آسانی گریلاهای آزادی کوردستان را از میان بردارد، از سلاح شیمیایی استفادە میکند.

ارتش فاشیست ترک با بە کار بردن سلاحهای شیمیایی و هستەای تاکتیکی عملا مفاد پیمان نامەهای خود را با سازمان ملل متحد و شورای اروپا نقض کردە است. نهادهایی نامبردە از جنایات جنگی ارتش ترک اطلاعی نداشتە یا این جنایات با نظارت این سازمانها ادامە پیدا کردە است. کسانی کە چشم خود را بروی نابودی کوردها می بندند، قابل اغماض و بخشش نیستند.

شورای دمکراتیک کورد در فرانسە (CDK-F) و جنبش زنان کورد فرانسە((TJK-F برای١٧ گریلای آزادی کوردستان کە با سلاحهای شیمیایی بە شهادت رسیدەاند، بە منظور محکوم کردن سکوت بین المللی، سازمان ملل متحد، شورای اروپا، و سازمان منع سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی، خواهان برگزاری اقدامات دمکراتیک هستند. تا پایان رسیدن تحرکات نابودگرانە علیە رزمندگان خلق کورد و خلق کورد، ما از خلقمان و دوستان خلق کورد درخواست میکنم در راهپیماییها شرکت داشتە باشند.

Evry

Dîrok:18’ê Cotmehê

Saet: 19.00

Navnîşan: Ber Komeleya Evryê

 *

Vîllîers-le-Bel

Dîrok: 18’ê Cotmehê

Saet: 19.00

Navnîşan: Îstgeha Vîllîers-le-Bel

*

Montpellîer

Dîrok: 18’ê Cotmehê

Saet: 19.00

Navnîşan: Place de la Comédie

*

Marsîlya:

Dîrok: 18’ê Cotmehê

Saet: 18.00

Navnîşan: Ber Buroya Marsîlyayê ya Parlamentoya Ewropayê

*

Bordeaûx

Dîrok: 19’ê Cotmeha 2022’yan 

Saet: 18:00

Navnîşan: Gîte Le Theatre

*

Drancy

Dîrok:19 Ekim 2022

Saet: 18:00

Navnîşan: Ber Komeleya Kurd a Drancyê