کتاب «عصر آخرالزمان» منتشر شد

کتاب عصر آخرالزمان متشکل از ٣٣ داستان مقاومت تاریخی عفرین را روایت می‌کند.

کتاب "عصر آخرالزمان" در رابطه با مقاومت بی‌مانند ۵۸ روزه‌ی عفرین صحبت می‌کند.

ساکنین عفرین قبل ‌از انقلاب روژاوا از مبارزات آزادی صیانت کرده بودند. علی‌رغم فشار و ستم رژیم، آن‌ها به‌صورت پنهانی خود را سازماندهی کرده و هرگز از روح قیام خود دست برنداشتند و همراه با آغاز انقلاب روژآوا آکادمی و سیستم شوراها و کمون‌ها را سازماندهی کرده و به آفریننده انقلاب زنان تبدیل شدند.

نویسنده درسیم میرزا، پس‌از تلاش‌های بسیار کتاب "عصر آخرالزمان" را منتشر کرد. سال ۲۰۱۹ پس ‌از جستجوی بسیار و مدتی دورودراز، کتاب ۳۳ داستان از این مقاومت بی‌مانند را آماده نمود.

درسیم میرزا در کتابش به مقاومت زنان و هزاران مبارز، مادر، پدر و فرزندان آن‌ها که در این مقاومت بی‌نظیر شرکت داشتند، اشاره کرده و کتابش در سال ۲۰۲۱ منتشر شد.

درسیم برای نوشتن این کتاب از منطقه‌ی جزیر به شهبا رفته و به آزار و غم دل مادران و دلسوزی آن‌ها برای عفرین گوش سپرد.

در این کتاب زنان جزیر، کوبانی، رقا و منبج که برای تقویت مقاومت زمانه به منطقه مقاومتی رفته‌اند، زنانی که از پیکر فرزندانشان، مادر، پدر و مبارزان پیشوازی می‌کردند، زنانی که در سنگرها دوشادوش فرزندانشان جنگیدند، زنانی که در سرما و سختی آن روزها برای مبارزان خوراک آماده می‌نمودند، به آن‌ها مهمات می‌رساندند و سنگر برای آن‌ها درست می‌کردند و ۵۸ روز عرصه‌ی مقاومت را ترک نکردند، به این زنان گوش سپرده شد و داستان آن‌ها ثبت‌شده و به این کتاب تبدیل شد.

در پایان کتاب تصاویر هر کدام از روایت‌ها آمده ‌است.