اتحادیه‌ی اروپا: پروسه‌ی آشتی دوباره از سر گرفته شود!

رئیس شورای پارلمانتاران اتحادیه‌ی اروپا MPKE لیلیان موری پاسکوی طی بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد، وی از پایان یافتن اعتصاب غذا با پیشاهنگی لیلا گوون پارلمانتار حزب دمکراتیک خلقها ه.د.پ خشنود است.

  پاسکوی گفت، بدون شک باید موضوعات قانونی و سیاسی با گفتگو و مذاکره حل شوند نه با اقداماتی که زندگی انسانها در آن به خطر بیفتند. او از بیان اینکه چرا در هفت ماه گذشته شورای پارلمانتاران اتحادیه اروپا نسبت به اعتصاب غذا و روز مرگ کردها سکوت کرده است چیزی بر زبان نیاورد.

 

  پاسکوی از طرفین خواست تا پروسه‌ی آشتی را از نو آغاز کنند.