آخرین خبرها

09/12/2022
13:51 تازه‌ها تاشچیر: ما در تمام پلتفرمها از مطالبە کورد برای دستیابی بە موقعیت سیاسی حرف خواهیم زد
12:40 تازه‌ها دولت ترکیه از تجهیزات مربوط به آمبولانس در موشکهایش استفاده کرده است
11:50 کوردستان رشاد گلالی: سی مامور میت در موصل چکار می کنند؟
11:02 روژاوا - سوریه حملە دولت ترک بە دهها روستا
10:48 تازه‌ها اگر دیدار انجام نشود، همه جا را مکان سرهلدان خواهیم کرد
10:20 کوردستان قتل حکومتی یک جوان کورد در دیولان
09:46 روژاوا - سوریه جنبش جامعە دمکراتیک خواهان برقراری منطقە پرواز ممنوعە در روژاوا شد
09:20 کوردستان اشغالگران حداقل ١٢ بار با سلاح شیمیایی بە سنگرهای گریلا حملە کردند
08:42 کوردستان پخش تصاویری از عملیات نیروهای گریلا در زاپ
08/12/2022
13:20 کوردستان پیام تبریک قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق بە فرماندهی ایالت زاپ
12:28 زنان لزوم مسئولیت پذیری روشنفکران در پرداختن بە انزوای تحمیل شدە بر امرالی
11:39 تازه‌ها محکومیت تحمیل و تداوم انزوا از سوی رمزیە توسن
10:36 تازه‌ها اعتصابات سە روزە در روژهلات کوردستان و ایران، اعدام یک جوان
10:26 کوردستان اصرار بر تداوم خط‌مشی شهدا، ضامن پیروزی است
09:31 کوردستان تصاویر عملیات نیروهای گریلا
09:08 کوردستان از پا درآمدن ٣ اشغالگر، اعتراف دولت ترک بە یک کشتە
08:06 زنان KBDH : زنان در سال جدید در تمام جهان شعلەهای برخودان را گسترش خواهند داد
07/12/2022
11:44 کوردستان صبری اوک: لزوم تداوم حضور خلق در میادین
10:41 تازه‌ها محکومیت تحمیل انزوای امرالی در پارلمان ترکیە
09:37 تازه‌ها فراخوان کمیتە آزادی برای اوجالان در سویس
08:35 کوردستان نیروهای مدافع خلق: یک متجاوز نظامی ارتش ترک در زاپ مجازات شد
07:33 روژاوا - سوریه راهپیمایی هزاران نفر در درباسیە و قامیشلو در مقابلە با انزوای امرالی
06/12/2022
12:18 کوردستان انتشار فیلم عملیات نیروهای تک تیرانداز گریلا
11:00 تازه‌ها دومین روز اعتصابات سراسری در روژهلات کوردستان و ایران
10:46 کوردستان کنفدرالیسم جوامع کوردستان: لزوم ادامە مبارزە تا زمان انتشار گزارش CPTو دیدار وکلا از مرالی
08:55 کوردستان در استثنایی ترین دورە تاریخی مبارزاتمان قرار داریم
05/12/2022
10:46 کوردستان یگانهای روژهلات کوردستان: در حمله هوای به آسوس یک گریلا به شهادت رسید
09:43 زنان پاسداری از ” انقلاب زن “، نیازمند تغییر بنیادین ذهنیتی است
08:38 زنان افزایش مسائل اجتماعی؛ فقدان آزادی زنان در خاورمیانه و ایران
07:33 یادداشت برای ایران، بازتولید دولت‌- ملت فاشیستی یا برساخت ملت دمکراتیک؟
04/12/2022
12:20 یادداشت انـقلابـی کـه جهان را به لرزه درآورد
11:12 زنان هراس از زنان شجاع!
10:25 تازه‌ها حملات ترکیە و ایران در دستور کار دادگاە لاهە قرار می گیرد
09:10 یادداشت نسلی که به چرا مرگ خود آگاه است
08:21 کوردستان ارسال پیام تبریک از سوی فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق
07:11 زنان «ژن ژیان ئازادی»، رستاخیز زنان و خلق‌ها علیه هیولای استبداد
03/12/2022
09:51 یادداشت انقلاب زن، مخاطب خود را می‌جوید
08:46 جامعه پیام تسلیت کودار و پژاک به مناسبت درگذشت جناب محمود ربانی پدر گرامی شهید ریزان جاوید(یوسف ربانی)
07:33 تازه‌ها برگزاری بیست و یکمین نشست کنگرە ملی کوردستان زیر سایە انقلاب ژن، ژیان، آزادی
02/12/2022
10:38 تازه‌ها مراد کاراییلان: برخودان گریلا بە ارادە خلقمان بدل شدە است
09:49 کوردستان ٥ نظامی ارتش اشغالگر ترک مجازات شدند
09:06 کوردستان اعلام هویت یکی از شهدای نیروهای مدافع خلق
08:31 یادداشت انقلاب کاذب فاشیسم در مقابل انقلاب حقیقی خلق‌ها
07:28 کوردستان گفتوگو با سمکو دیجلە عضو کوردیناسیون جامعەی جوانان شرق کوردستان
01/12/2022
14:22 یادداشت زن‌‌؛ هویتی تحت هژمونی مطلق مردسالارانه!
13:14 یادداشت چرا دفاع از انقلاب زنان؟
12:05 تازه‌ها دادگاە عدالت حکم خود را در مورد پ.ک.ک اعلام می کند
11:37 تازه‌ها دمیرتاش خواهان دیدار با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان شدە است
10:28 فرهنگ و هنر انتشار کلیپی جدید برای ژینا امینی و ناگهان آکارسل
09:55 تازه‌ها کنگرە ملی کوردستان: لازم است CPT و شورای اروپا سریعا وظایف و مسئولیتهای خود را انجام دهند