آخرین خبرها

11/01/2023
08:21 تازه‌ها مدحت سنجار: حزب دمکراتیک خلقها امید برای تغییر است
07:56 کوردستان سه نظامی اشغالگر ترک در زاپ کشته شدند
07:33 روژاوا - سوریه یاسر سلیمان: نزدیکی دولت ترکیه و دولت دمشق اوضاع سوریه را پیچیده تر خواهد کرد
07:10 کوردستان در کوه های خرزان، ارادە راسخ مقاومت در خط سارا-ها
10/01/2023
11:57 کوردستان فرزند دلیر و شجاع کوردستان
10:51 تازه‌ها تداوم اعتراضها به ترور ۹ ژانویه در اروپا
09:50 روژاوا - سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه: تصرف یک انبار تسلیحات داعش
09:11 زنان مرکز ارتباطات خارجی زنان کورد: انتقام زنان پیشاهنگان کورد را خواهیم گرفت
08:36 کوردستان یک سرباز اشغالگر ترکیه در چمچو مجازات شد
08:14 کوردستان یاد فیدان دوغان گرامی داشتە شد: قاتلان را محاکمه خواهیم کرد
07:53 تازه‌ها گرامیداشت یاد و خاطرە لیلا شایلمز بر سر مزارش
07:34 کوردستان برگزاری مراسم بزرگداشت سکینه جانسز در درسیم
07:10 کوردستان ندیم سون: گلادیو در ترورهای پاریس نقش دارد
09/01/2023
20:41 تازه‌ها اولوچ: دیدار با آ.ک.پ را نپذیرفتیم
20:20 روژاوا - سوریه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشتار پاریس در کوبانی
19:58 اروپا جنبه های مشترک دو قاتل ترور پاریس
19:01 اروپا آنکارا با سپر راز دولتی حفاظت میشود
12:21 کوردستان ک.ژ.ک: باید تا زمان محاکمەی مسئولین کشتارها به مبارزەیمان ادامه دهیم
11:42 کوردستان یژا ستار: به مانند سارا می جنگیم و انتقام زنان را می گیریم
11:12 کوردستان از سکینه ها تا امارا روناهی ها ، میراث مبارزه
10:49 کوردستان ترور پاریس حمله به فلسفه عبدالله اوجالان بود
10:19 فرهنگ و هنر مرکز فرهنگی وهنری وڵات: مرکزی برای احیای میراث هویتها
09:55 کوردستان حزب کارگران کوردستان: زمان حسابرسی آغاز شدە است
09:22 کوردستان سارا سوگند انتقام ماست
08:55 کوردستان کنفدرالیسم جوامع کوردستان: با سرپوش گذاشتن بر کشتار پاریس، پایه و اساس کشتار دوم آماده شد
08:22 کوردستان عملیات رزمندگان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در استانبول و وان
08:11 تازه‌ها کمیتە کوردستانی جنبش انقلابی متحد خلق ها: انتقام خون شهید احمد شورش و فرات نوال را خواهیم گرفت
07:51 کوردستان حملە بە اشغالگران در خاکورک با سلاحهای سنگین
07:32 کوردستان فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان: ما بر اساس منافع ملت خود عمل می کنیم
07:10 یادداشت زنی به قامت رفیع مبارزه
08/01/2023
10:56 کوردستان نیروهای مدافع خلق: انتقام شهدای جودی را می گیریم
09:58 تازه‌ها راهپیمایی هزاران نفر در مارسی و هامبورگ برای شهدای پاریس
09:31 کوردستان فرمانده یگان زنان آزاد: خلق ما باید تا فاش شدن ابعاد قتل عام به مقاومت خود ادامه دهند
08:49 کوردستان فرزند برومند وطن؛ عگید کوردستان
08:10 کوردستان مراد قریلان: در تنگنا قرار گرفتن ارتش ترک در زاپ
07/01/2023
13:23 یادداشت فیلم کوبانی نمایشی از قهرمانی‌ انسان معاصر در برابر هژمونی فاشیسم
10:10 کوردستان موضعی مهم در پیروزی: منطقە برخودان چمچو
09:39 کوردستان قلبی آکنده از اراده و شجاعت
09:02 کوردستان بیانیە پاژک بە مناسبت ترورهای پاریس
08:32 تازه‌ها منزور: مبارزه با انزوا باید تقویت شود
08:18 تازه‌ها ماردف خواستار شرکت در راهپیمایی پاریس شد
07:51 تازه‌ها شهادت دو گریلای حزب م ل ک.پ
07:35 تازه‌ها کنگره خلق خواستار شرکت در راهپیمایی پاریس شد
07:08 روژاوا - سوریه عملیات بروسکا جزیره به پایان رسید
06/01/2023
18:26 کوردستان کمیته دیپلماسی پژاک برگزاری مراسم یادبود سلیمانی در جنوب کوردستان را محکوم کرد
13:00 کوردستان در شنگال مراسمی برا ی گرامیداشت یاد منال مردین انقلابی برگزار شد
10:03 اروپا فراخوان سازمان های کورد در سوئیس برای ٧ ژانویه
09:43 کوردستان تداوم سرکوب و مقاومت خلق در روژهلات کوردستان و ایران
09:40 روژاوا - سوریه یگانهای مدافع زنان: شهادت هلا سریکانی در حین انجام وظیفه
09:35 کوردستان برخودان افسانەای دژهای مقاومتی گریلا