آخرین خبرها

27/01/2023
09:25 کوردستان چهاردە حملە شیمیایی بە مواضع گریلا
08:32 کوردستان گرامیداشت یاد و خاطرە ٥ شهید نیروهای مدافع خلق
07:36 تازه‌ها کنگرە ملی کوردستان: ٥ شهروند کورد توسط کنترا گریلاها در مردین شهید شدەاند
26/01/2023
14:20 کوردستان اوجالان: در سدە بیست و یکم، کوبانی کلید دستیابی بە راە حل تمام مشکلات خواهد بود
13:15 فرهنگ و هنر اکران فیلم کوبانی در تلویزیونهای چرا تی وی، روناهی تی وی، سترک تی وی و ژن تی وی
12:32 فرهنگ و هنر «ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی» چاپ و منتشر گردید
12:12 تازه‌ها بیانیە مجلس حزب حیات آزاد کردستان/پژاک-اروپا
10:17 کوردستان گرامیداشت شهید باشور سوران بر مزار وی
09:55 تازه‌ها در گذشت کویستان داوودی، زن مبارز و پیشاهنگ روژهلات کوردستان
09:32 تازه‌ها دیدار هیات بین المللی با وکلای رهبر خلق کورد
09:15 کوردستان نیروهای مدافع خلق: ٢ نظامی اشغالگر ترک مجازات شدند
08:44 تازه‌ها از رهبریمان صیانت کردە و انزوا را در هم خواهیم شکست
08:10 تازه‌ها عزیمت هیات بین المللی بە ترکیە در اعتراض بە تحمیل انزوا
07:36 کوردستان شهادت، فرهنگ مقاومت و جاودانگی است
25/01/2023
12:37 یادداشت رقابت غیردمکراتیک و سنگ‌اندازی دشمنان و قدرت‌ها مخل تحقق اتحاد احزاب است
11:45 کوردستان دوران کالکان: توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد - بخش پایانی
10:11 کوردستان حملات اشغالگران با سلاح شیمیایی و بمبهای ممنوعە
09:27 کوردستان اعلام هویت پنج گریلای شهید
08:31 روژاوا - سوریه راهپیمایی جوانان قامیشلی در محکومیت تحمیل انزوا بر امرالی
07:41 تازه‌ها لغو سفر اردوغان بە برلین
24/01/2023
11:04 کوردستان دوران کالکان: توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد. بخش نخست
10:05 تازه‌ها اعتراض بە انزوای رهبر آپو در در دانشگاە آتن
09:21 کوردستان نیروهای مدافع خلق: یک متجاوز کشتە و یک دوربین نظارتی نیز منهدم شد
08:27 روژاوا - سوریه ارسال نامە بە نهادهای بین المللی در اعتراض بە انزوای رهبر خلق کورد
07:41 کوردستان شمارەی ١٤ مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک منتشر شد
23/01/2023
13:13 تازه‌ها کنگرە ملی کوردستان: لازم است بە موقعیت سیاسی ایزدیان اعتراف شود
12:10 کوردستان کنفدرالیسم جوامع کوردستان: جمهوری کوردستان واجد معنایی بسیار مهم است
11:23 کوردستان جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» نه بیعت می‌کند، نه وکالت می‌دهد
10:41 تازه‌ها گرامیداشت یاد و خاطرە شهدای پاریس در آراوی
09:42 زنان فراخوان کولکتیو ژن،ژیان آزادی برای مشارکت در راهپیمایی لندن
09:17 کوردستان بیانیە نیروهای مدافع خلق در رابطە با قتلعام مردین
08:34 تازه‌ها ورود اردوغان بە برلین را محکوم خواهیم کرد
07:41 کوردستان جوانان انقلابی سردشت سالگرد ٢ بهمن را گرامی داشتند
22/01/2023
14:47 کوردستان جوانان آپوچی مهاباد بە مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان مراسم بزرگداشتی را برپا کردند
13:50 تازه‌ها افتتاح کمون شهید ریزان آمد در برلین
13:12 کوردستان نیروهای مدافع خلق: یک موضع اشغالگران منهدم شد
12:10 فرهنگ و هنر گروە موسیقی ما نخستین کنسرت خود را بە ژینا امینی تقدیم کرد
11:12 روژاوا - سوریه محکومیت انزوای تشدید شدە با برگزاری راهپیمایی در تل تمر
10:10 تازه‌ها اعتراض بە تداوم انزوای امرالی: راهپیمایی هزاران نفری در مارسی
09:15 روژاوا - سوریه شهادت یک شروان نیروهای سوریە دمکرات در جریان حملە دولت ترک
08:21 کوردستان گرامیداشت یاد و خاطرە سە شهید در شنگال
07:31 کوردستان پژاک: خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا و انقلاب «ژن ژیان آزای» روژهلات به یاد جمهوری کردستان
21/01/2023
13:15 کوردستان رزمندە ایتالیایی یگانهای مدافع خلق بە خاک سپردە شد
12:10 کوردستان گرامیداشت یاد و خاطرە سە گریلای شهید
11:20 تازه‌ها درخواست کنگرە ملی کوردستان از سی.پی.تی و شورای اروپا: بە انزوا خاتمە دهید
10:08 کوردستان مجلس خودمدیریتی شنگال خواهان بە رسمیت شناختن خودمدیریتی شنگال شد
09:36 روژاوا - سوریه تلاش اردوغان برای حملە با اتکا بە روسیە
09:26 روژاوا - سوریه تداوم حملات اشغالگرانە دولت ترک: گلولەباران روستاهای روژآوا
08:31 روژاوا - سوریه راهپیمایی ساکنان عفرین در اعتراض بە اشغالگری
07:37 تازه‌ها کنگرە جامعە دمکراتیک اروپا: فراخوان برای آزادی رهبر آپو