در آلمان و هلند حصر محکوم شد

کردستانیان در شهرهای فرانکفورت و مونشن آلمان و شهر دنهاگ هلند، حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را محکوم کردند.

در شهر فرانکفورت آلمان با پیشگامی مجلس زنان آمارا، سارا و نوژین با هدف محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و همچنین حمایت از اعتصاب غذای فعالین و روزه ی مرگ، تجمعی انجام شد.

 

در این فعالیت به اعتصاب غذا و روزه ی مرگ مقاومت گران اشاره و نوشته هایی در این زمینه ها در میان مردم پخش شد.

 

مونشن

در شهر مونشن آلمان نیز با هدف مشابه فعالیتی انجام شد.

 

این فعالیت با پیشگامی کومون زنان سارا در مقابل ساختمان شهرداری مونشن با برپایی ستاد انجام شد.در این تجمع حمله ی دولت ترکیه به مادران زندانیان سیاسی محکوم شد.

 

فعالین خاطرنشان نمودند تا زمانی که مقاومت اعتصاب کنندگان ادامه داشته باشد، آنها نیز هر چهارشنبه در این میدان تجمع خواهند کرد.

 

دنهاگ

در شهر دنهاگ هلند با هدف حمایت از اعتصاب غذا و روزه ی مرگ مقاومتگران فعالیتی انجام شد. این فعالیت با پیشگامی پلاتفرم زنان علیه حصر، در مقابل پارلمان هلند انجام شد.

 

در پارلمان هلند زمانی که در مورد ترکیه جلسه ای برگزار شد، جمعیت زیادی در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و سکوت در مقابل اعتصاب غذای فعالین را محکوم کردند.

 

در این تجمع نوشته های در مورد وضعیت اعتصاب کنندگان پخش شد.