۱۴ جوان معترض به حملات علیه مخمور بازداشت شدند

پلیس برن ۱۴ جوان را که در اعتراض به حملات علیه مخمور در کنسولگری عراق دست به نافرمانی مدنی زده بودند، بازداشت کرد.

جوانان کورد علیه محاصره اردوگاه مخمور توسط ارتش عراق در کنسولگری عراق در برن سوئیس اقدام به نافرمانی مدنی کردند.

جوانان با شعار "مخمور سرزمین زندگی است، علیه اشغالگری زندگی به پا خیز" به تلاش برای محاصره مخمور اعتراض کردند.

پس از تماس تلفنی افراد شاغل در کنسولگری عراق با پلیس، پلیس برن که به کنسولگری آمده بود، ۱۴ جوان را با دستبند بسته و آنها را بازداشت کرد.

جنبش‌های جوانان کورد در اروپا ت.ج.ش و تکوژن برای آزادی جوانان کورد بازداشتی فراخوانی برای "مبارزه را گسترش دهیم و از آن صیانت بعمل آوریم" دادند.