اتحادیه اروپا به مناسبت ٨ مارس علیه ۶ کشور حکم صادر کرد

اتحادیه اروپا به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن و نقض حقوق زنان، علیه ۶ کشور حکم صادر کرد که افغانستان، ایران و روسیه در این لیست قرار دارند.

اتحادیه اروپا بە دلیل نقض حقوق زنان و خشونت رو به افزایش، علیه شماری شخصیتها و سازمانهای سودان جنوبی، میانمار، افعانستان، ایران و روسیه حکم تحریمی صادر کرد.

وزیر خارجه هلند وپک هوکسترا گفت: این اولین بار است این احکام در چهارچوب اتحادیه اروپا درباره خشونت علیه زنان صادر می‌شود.

هوکسترا افزود: با صدور این احکام و مجازاتها، ما به صراحت اعلام می‌کنیم که مجرمین به دلیل جرمهایشان نمی‌توانند بدون مجازات در بروند.

وزیر خارجه هلند گفت این حکم واکنشی است علیه جنایتهایی که علیه بشریت روی می‌دهد و همچنین پیامی است برای قربانیان که: هر جای جهان باشند اتحادیه اروپا حامی آنهاست.

لیست اشخاص و سازمانهایی که این حکم علیه آنها صادر شده، امروز در روزنامەهای رسمی منتشر شده است. وزیر خارجه هلند همچنین افزود: تعداد اسامی مدرج در این لیست را افزایش می‌دهند و نام اشخاص و مجرمین دیگری را اضافه می‌کنند.