اعتراض در ساختمان نمایندگی مجلس اروپا در مارسی

برای جلب توجه به انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مطالبه آزادی وی، در ساختمان نمایندگی پارلمان اروپا در مارسی و فرانسه، نافرمانی مدنی برگزار شد.

جوانان کورد در شهر مارسی فرانسه گرد هم آمدند و برای جلب توجه به انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مطالبه‌ی آزادی وی در ساختمان نمایندگی پارلمان اروپا دست به اقدام نافرمانی مدنی زدند.

جوانان با حمل بنرهایی که به زبان فرانسوی «آزادی برای رهبر آپو» نوشته شده بود و سردادن شعارهای «آزادی برای اوجالان» وارد ساختمان مجلس شدند و با بیان اینکه تمامی نهادهای اروپا و جهان در این شکنجه شریک هستند، خواستار پایان یافتن نظام شکنجه امرالی شدند.

فعالان پس از تحویل پرونده حاوی مطالبه پایان یافتن سیستم انزوای امرالی و آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به مقامات پارلمان اروپا به اعتراضات خود در مقابل ساختمان ادامه دادند.