گرامی‌داشت یاد فرمانده عگید

در شهر فریبورگ، یاد فرمانده عگید (ماهسوم کورکماز) گرامی داشته شد و اعلام شد که با وجود چنین قهرمانانی این مبارزه به چنین سطحی رسیده است.

در شهر فریبورگ آلمان در چارچوب هفته قهرمانی یک کنش یادبود برگزار گشت.

این کنش در مرکز جامعه دمکراتیک کورد در فریبورگ برگزار شد و با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدای آزادی کوردستان آغاز شد.

به عنوان جمعیت خانواده‌های شهدا، علی کونکورد سخنرانی کرد و توجه‌ها را به اهمیت کارزار «آزادی برای اوجالان، راه‌حل برای مسئله کورد» معطوف داشت و برای مشارکت در کنش مورخ ۱۵آوریل در شهر استراسبورگ فرانسه که در چارچوب همان کارزار برگزار خواهد شد، فراخوان داد.

بستگان شهید صالح هزخ نیز گفتند: «جنبش آزادی کوردستان به یُمن فرمانده عگید (ماهسوم کورکماز) و قهرمانانی اینچنینی به این سطح رسیده است.»

در این کنش یک مستند در ارتباط با مبارزه‌ ماهسوم کورکماز و هفته قهرمانی به نمایش گذاشته شد.

این کنش با شعار «شهدا نمی‌میرند» پایان یافت.