جرمی کوربین: با آزادی عبدالله اوجالان صلح محقق خواهد شد

جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا در کنفرانسی با عنوان ‘آزادی برای عبدالله اوجالان’ از پروسەی صلح با آزادی ماندلا در آفریقای جنوبی سخن گفتە و در ادامە افزود: ‘تا زمانی که عبدالله اوجالان در زندان است، صلح و آشتی در ترکیه بە وجود نخواهد آمد’.

دومین کنفرانس ‘آزادی برای عبدالله اوجالان’ با  ابتکار اتحادیەهای کارگری بریتانیا و شورای خلق کورد در شهر لندن پایتخت بریتانیا به کار خود پایان داد.

در بخش بعد از ظهر کنفرانس دو همایش با عنوان “نظریه شعار ژن، ژیان، ئازادی و اجرای آن” و “بحران های خاورمیانه و راه حل دموکراتیک عبدالله اوجالان برای خاورمیانه” برگزار شد.

آکادمیسین لیدا کیهلو، عضو کمیته زن شناسی در لندن، در نشست "ژن، ژیان، ئازادی” کە پارادایم عبدالله اوجالان رهبر کورد است ارزیابیهای خود را در رابطە با آزادی زنان ارزیابی تشریح کرد.  کیهلو در ابتدا یاد و خاطرە ناگهان آکارسو، هورین خلف، سکینه جانسیز، لیلا شایلمز، فیدان دوغان و امینه کارا را که همگی توسط دولت ترکیه ترور شدەاند گرامی داشت.

کاهیلو گفت که خط "آزادی زنان" اوجالان به منبعی برای همه جنبش های زنان در سراسر جهان تبدیل شده است و اعلام کرد عبدالله اوجالان ثابت کرده است که زنان می توانند در سرتاسر جهان دور یکدیگر جمع شوند و به یک نیروی عظیم تبدیل شوند.  کیهلو گفت که زنان کورد پیرامون افکار اوجالان راهپیمایی آزادی را با شعار ‘ژن، ژیان، ئازادی’ بە قیام آزادی تبدیل کردند.

سیوان سعید: دموکراسی با حضور عبدالله اوجالان یک سیستم شد

در نشست ‘کنفدرالیسم دموکراتیک’، دکتر سیوان سعید در مورد سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک صحبت کرد و روند تاریخی دموکراسی را تشریح کرد.  سیوان سعید بە این مورد اشارە کرد کە:واژە دموکراسی را عبدالله اوجالان خلق نکرده است، اما از طریق اوجالان به یک پارادایم و سیستم تبدیل شده است وی در ادامە افزود: اوجلان کار خیلی بی نظیری انجام دادە است. همە تفسیرهای دمکراسی را جمع کرد و آنها را بە یک تز تبدیل کرد.

کوربین: سیستم نسبت به کوردها بیرحم است

در انتهای کنفرانس جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگرگران بریتانیا و عضو شورای نمایندگان بریتانیا گفت: "زمان آن رسیده است که فشار قرن گذشته بر کوردها را به یاد بیاوریم. زمان آن فرا رسیده است که حقوق کوردها را که در قرن گذشته به آنها داده نشده بود، به یاد بیاوریم. کوردها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، در تمامی سطوح و تمامی مناطق تحت ظلم و ستم قرار گرفتند. آنها برای اینکە هویت و زبان خود را حفظ کنند تلاش کردند. آنها برای تعیین سرنوشت خود تلاش کردند. این تلاشها باعث شد هزاران کورد در عراق، سوریه و چندین کشور دیگر جان خود را از دست بدهند. احترام زیادی برای تاریخ و فرهنگ و هویت کورد قایل هستم. من در زمانهای مختلف بە کوردستان سرزدەام. درک میکنم کە دفاع کوردها تا چە اندازە زیباست. کوردها همیشه زندگی خود را با حفظ تاریخ و زبان خود زندگی خود تاسیس میکند. تاکنون زندگی در کمال صلح برای کوردها تأمین نشدە است. نتایج زلزلەهای ترکیه و سوریه این را ثابت کرد که یک سیستم ظالمانه علیه کوردها وجود دارد. چه در ترکیه و چه در سوریه کمک به کوردها متوقف شده است و این نشان می دهد که آنها چه نوع برخوردی با کوردها دارند.  تا جایی که می توانیم باید کمک های اضطراری ارائه دهیم.  آن شبکه حمایتی که کوردها در اروپا ایجاد کردهاند، تأثیر زیادی بر روی من گذاشته است.”

با آزادی عبدالله اوجالان صلح محقق خواهد شد

همچنین کوربین بە این نیز اشارە کرد کە لازم است برای تمام تلاش خود را برای صلح بلند مدت بە کار بگیریم و گفت: " تا زمانی کە عبدالله اوجالان در زندان باشد صلح محقق نخواهد شد.او سالهاست کە مورد حمله و آزار و اذیت و انزوا قرار گرفته است. ما هیچ اطلاعی از سلامت و وضعیت او نداریم. او با آزار و اذیت مطلق و انزوای شدید روبروست. اگر ما خواهان آشتی و صلح هستیم، - که ما خواهان صلح هستیم - پس باید گفتوگو و مذاکره کنیم. برای مذاکره و صلح باید نمایندگان خلق شرکت کنند.

با پایان دوران حبس نلسون ماندلا روند صلح آغاز شد.  همه چیز با آزادی ماندلا شروع شد. در سالهای ١٩٨٠، زمانی که تلاش کردم با  (ایرا) مذاکره کنم، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتم.

اما پس از 15 سال، روند صلح بسیار سریع پیش رفت.  آتش بس اعلام شد. برای راه حل کنوانسیون بلفاست امضا شد. با این توافق، فضای بسیار متفاوتی در ایرلند ایجاد شد.  این نشان می دهد که قطعا نیاز به روند صلح وجود دارد.  روند صلح باید با کسانی انجام شود، که نماینده خلق کورد هستند.  من برای صلح و مذاکره از آزادی عبدالله اوجالان حمایت می کنم زیرا مذاکرات صلح فقط با او انجام می شود”.

کوربین همچنین از حمایت خلق کورد تشکر کرد کە از قربانیان زلزلە حمایت کردەاند و در پایان گفت: زنده باد خلق کورد و بە سخنانش پایان داد.