محکومیت توطئە بین‌المللی در درانسی

توطئە بین‌المللی در بیست و چهارمین سال خود در درانسی پاریس محکوم شد.

توطئە بین‌المللی ١٥ فوریە ١٩٩٩ علیە رهبر خلق کورد در درانسی از مناطق پاریس با برگزاری یک راهپیمایی محکوم شد.

صدها کوردستانی در مقابل مرکز جامعە دمکراتیک کوردی گردهم آمدە و با در دست داشتن تصاویر رهبر خلق کورد، عبداللە اوجالان و پلاکاردهایی حاکی از خواست ازادی برای اوجالان، راهپیمایی کردند.

راه پیمایان بە سوی شهرداری درانسی راهپیمایی کردە و بدون وقفە شعار آزادی برای اوجالان را سر دادند. سپس بە منظور گرامیداشت افرادی کە در جریان زمین لرزە جان خود را از دست دادە و نیز بە احترام شهدای کوردستان راە پیمایان یک دقیقە سکوت کردند.

بعد از آن در رابطە با توطە بین‌المللی و ابعاد آن بە زبان فرانسوی متنی برای مخاطبان قرائت شد و سپس فارقین آزاد هنرمند گروە هنری TEV-ÇAND سرود "چرخا شورش" را اجرا کرد.

در همین راەپیمایی، راە پیمایان از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا درخواست نمودند کە نسبت بە آزادی رهبر خلق کورد، عبداللە اوجالان اقدام کند.

این راپیمایی با سر دادن شعار "بژی سروک آپو" خاتمە پیدا کرد.