ابرو گونای: اوجالان تمامی گروه‌ها را به جدیت فرا می‌خواند

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که در حل دمکراسی و مسئله کورد، اوجالان بازیگر سیاسی اساسی است و در ادامه افزود: لازم است صدای اوجالان شنیده شود. تا زمانی که مسئله کورد حل نشود، ترکیه نمی‌تواند نفسی به راحتی بکشد.

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها نشستی مشترک را در دفتر مرکزی این حزب برگزار کرد. گونای در این نشست اعلام کرد که مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه روز بروز دشوارتر می‌شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوع برخورد حاکمیت اظهار داشت: ما همه از نزدیک مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه را مشاهده می‌کنیم. ذهنیت و عقلانیت این حاکمیت مسائل و مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. این حاکمیت برای تداوم قدرت خود به صورت مطلق، این کشور را به درون آتش افکنده است.

صدای اوجالان را باید شنید

گونای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که رهبر حزب کارگران کوردستان، مخاطب اصلی مسئله کورد بوده و در ادامه افزود: اوجالان تنها یک زندانی نیست که می‌خواهد حقوق قانونی‌اش به وی مسترد شود. اوجالان در حل دمکراتیک مسئله کورد و در ایجاد جمهوری دمکراتیک، بازیگر اصلی سیاسی است که باید صدای وی شنیده شود. گونای همچنین افزود: عدم دست‌یابی به راه‌حل در مسئله کورد به سیستم شکنجه و انزوایی وابسته است که بر اوجالان تحمیل می‌شود، و نه تنها قابل قبول نیست بلکه به مرحله خطرناکی نیز رسیده است.

اِبرو گونای در ادامه سخنان خود اظهار داشت که: کسانی که برای کسب آرا سیاستهای نابودگرانه آ.ک.پ/م.ه.پ علیه کورد را تایید می‌کنند، باید بدانند که با نابودی دستاوردهای دمکراتیک کورد رویکرد دمکراتیک کورد را نیز از دست می‌دهند. سیاستهای انزوا، انتصاب گماشتگان بر خلق کورد، تحمیل انزوا بر اوجالان و در نهایت در صورتیکه سیاست دمکراتیک کورد را برهم بزنند، این کشور به صحنه‌ای تبدیل می شود که رژیم مستبد یک نفره تا همیشه بر آن حاکمیت پیدا می‌کند. اوجالان تمام بخش‌های جامعه را در این خصوص به جدیت می‌خواند.

تاریخ مبارزه آزادی خلق کورد و مبارزه دمکراسی خلق‌های ترکیه هیچگاه تا این حد با بن بست مواجه نشده است و از طرف دیگر هیچگاه تا مرحله کنونی تقدیر آنها را به هم نپیوسته است. اما در وضعیت موجود کنونی به دلیل سیستم شکنجه در امرالی، صیانت از آینده دمکراتیک به مسئله‌ای مشترک تبدیل شده است. مبارزه برای برخورداری امرالی از حقوق، به مبارزه برای بهبود وضعیت حقوقی در ترکیه منجر می‌شود.

هشدار به حاکمیت

اِبرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت به خوبی می‌داند که تا زمانیکه مبارزه سازماندهی شده خلق کورد نابود نشود نمی‌تواند بقای خود را ادامه بدهد. به همین دلیل به هر نحو ممکن دست به اقدام می‌زند. سیاستهای تحمیل شده علیه آقای اوجالان و خلق کورد بسیار خطرناک بوده و ما به حاکمیت هشدار می‌دهیم.

اِبرو گونای در ادامه افزود: با نام حزب دمکراتیک خلق‌ها، ما انزوای تحمیل شده و هیچگونه برخورد عادی با امرالی را نمی‌پذیریم. وظیفه اپوزیسیون این نیست که از مشکلات اطلاع یافته و به شیوه‌ای عادی از ان استقبال کند. وظیفه اپوزیسیون حل مسائل و مشکلات است.

انزوا را نمی‌پذیریم

اِبرو گونای در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که آنها از نیرو و قدرت برخوردار هستند تا مسائل و مشکلات اجتماعی را حل کنند، ما به تمام افراد مرتبط اعلام کنیم که باید با جدیت به این مسئله برخورد کنند، از نیروهای دمکراسی می‌خواهیم که در مسیر خط سوم سیاسی، در مبارزه سیاسی اجتماعی متحد شوند. خلق کورد و نیروهای دمکراسی ترکیه که وجدان سیاسی خصمانه و انزوا را قبول نمی‌کنند، نباید انزوا را بپذیرند.