افتتاح کمون شهید ریزان آمد در برلین

در برلین، پایتخت آلمان کمون شهید ریزان آمد افتتاح شد.

اعضای جنبش جوانان انقلابی و جوانان مبارز در نشستی در برلین اعلام نمودند کە کمون شهید ریزان را در برلین افتتاح کردەاند.

مراسم افتتاح این مرکز با یک دقیقە سکوت بە یاد شهدای انقلاب کوردستان آغازشد. سپس با اکران یک فیلم مستند ادمە پیدا کرد. در ادامە تاسیس گروە شهید ریزان اعلام شد.

در این نشست جوانان اعلام کردند کە کمون شهید ریزان آمد مبارزە برای آزادی فیزیکی رهبر آپو را بە عنوان تلاش اصلی خود معرفی کردە و از جوانان برلین درخواست کرد کە این مبارزە را توسعە بخشند. این گروە اعلام کرد تا زمانیکە رهبر آپو آزاد نشود، تمام فاشیستها از میهنمان اخراج نشوند و خلق کورد بە تمامی آزاد نشود، این مبارزە ادامە خواهد یافت. در میهن ما با گسترش افکار رهبر آپو علیە سیستم خودکامە مدرنیتە کاپیتالیستی، سیستم کنفدرالیزم دمکراتیک بە عنوان آلترناتیو ایجاد شد.  هم اکنون تنها آلترناتیو ممکن برای خلقهای خاورمیانە است. در درجە نخست زنان و جوانان کورد نیروی محرکە پیشبرد این آلترناتیو بە شمار می روند. زمان آزادی رهبر آپو فرا رسیدە است و برای آزادی رهبر آپو بزرگترین مسالە دست زدن بە اقدامات رادیکال و سازماندهی می باشد.

در خاتمە فراخوانی برای راهپیمایی طولانی در راستای مبارزە برای آزادی رهبر آپو اعلام شد، این راهپیمایی در فاصلە روزهای ٥-١٠ فوریە برگزار می شود.